Diagnostic pathology

Študijný program: infekčné choroby zvierat denná forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   anglický
Kód predmetu: KaMD/DiagP df/COS/22    Skratka: DiagP df/COS
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Examination
Študijný program sa vyučuje v anglickom jazyku, niektoré časti informačného listu predmetu sú preto dostupné len v tomto jazyku.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: present
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
In order to pass the course, the student must have active participation in lectures and practical training. The prerequisite for passing the examination is the preparation and defence of a seminar paper on the topic assigned by the supervisor (in the range A-E), which is the result of self-study. The examination is awarded on the basis of an assessment of the knowledge acquired (in the A-E range).
Výsledky vzdelávania
After completing the course, students will gain knowledge of the patho-morphological and patho-histological changes occurring in the course of animal diseases and knowledge of their diagnosis in the differential diagnosis of individual diseases.
Stručná osnova predmetu
Pathological morphology, histology and differential diagnosis of infectious diseases of cattle; Pathological morphology, histology and differential diagnosis of infectious diseases of horses; Pathological morphology, histology and differential diagnosis of infectious diseases of pigs; Pathological morphology, histology and differential diagnosis of infectious diseases of small ruminants; Pathological morphology, histology and differential diagnosis of infectious diseases of dogs and cats; Pathological morphology, histology and differential diagnosis of infectious diseases of poultry; Pathological morphology, histology and differential diagnosis of infectious diseases of poultry; Pathological morphology, histology and differential diagnosis of infectious diseases of rabbits and fur-bearing animals.
Odporúčaná literatúra
Herich, R., Levkut, M., Ševčíková, Z., Revajová, V., Levkut, M. Jr.: Diagnostic Pathology, rec. Pavol Mudroň, Peter Reichel. - 1. ed. - Košice : UVMP In Košice, 2020. - 202 pp. - ISBN 978-80-8077-679-4
Zachary, J.F., McGavin, M.D.: Pathologic Basis of Veterinary Disease. 5-th ed. Elsevier 2012, 1322 s., ISBN 978-0-323-07533-6
Podmienky na absolvovanie predmetu
Content prerequisite:
not required
Conditions for completion of course:
In order to pass the course, the student must have active participation in lectures and practical training. The prerequisite for passing the examination is the preparation and defence of a seminar paper on the topic assigned by the supervisor (in the range A-E), which is the result of self-study. The examination is awarded on the basis of an assessment of the knowledge acquired (in the A-E range).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 12.09.2022
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content