Ecology and environmental protection

Študijný program: infekčné choroby zvierat denná forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   anglický
Kód predmetu: KaVVLaWZ/EaEP df/COS/22    Skratka: EaEP df/COS
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Examination
Študijný program sa vyučuje v anglickom jazyku, niektoré časti informačného listu predmetu sú preto dostupné len v tomto jazyku.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: present
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
To pass the course, the student must actively participate in lectures and exercises. The condition for passing the exam is the preparation and defense of a seminar paper on a topic specified by the guarantor (in the range A-E), which is the result of self-study. The exam is awarded based on the evaluation of acquired knowledge (in the range A-E).
Výsledky vzdelávania
By completing the subject, the student will acquire theoretical and practical knowledge in the field of ecology and protection of environmental components, air, water and soil related to the hygiene conditions of animal husbandry. He will acquire knowledge in the field of environmental sanitation, disinfection, disinsection and deratization procedures in animal husbandry from the point of view of protecting the health of people and animals. Get to know procedures for protecting water resources from negative impacts from agricultural activity. As part of the hygienic analysis of the quality of drinking water, he knows the methodological procedures for the evaluation of individual indicators of the quality of drinking water. He will use his knowledge in solving the problem of processing and treatment of organic waste from animal production in connection with the subsequent use without negative impacts on the fertilization of pastures and soil within the framework of veterinary care for the environment and public health.
Stručná osnova predmetu
Acquiring sufficient knowledge for: 1. solving preventive measures related to the protection of the components of the environment, air, water and soil and environmental ecology, 2. carrying out environmental sanitation procedures in animal husbandry, disinfection, disinsection and deratization with regard to the protection of the environment and human health and animals, 3. controlling the procedures for analyzing the qualitative indicators of drinking water, 4. solving the issue of hygienic processing and use of organic waste from the point of view of reducing the impact on water and soil, 5. monitoring the control of environmental pollution with the aim of reducing negative impacts.
Sylabus predmetu
Lectures. 1. Protection of the environment during animal husbandry (water, air, soil). 2. Sanitation of the environment and preventive sanitation measures to prevent the spread of infectious diseases in relation to the environment. Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC). 3. Disinfection as part of sanitation, types, methods and stages of disinfection in relation to veterinary facilities and public health. 4. The importance of water and protection of water resources from pollution. The importance of water quality in relation to livestock production and public health. Prevention of waterborne diseases. 5. Air hygiene and airborne diseases. Sources of chemical and biological air pollution (gases, dust and microbiological contamination from animal production). Airborne diseases, prevention of their spread. 6. Pest control in environmental sanitation. Rodents, prevention and use of chemical rodenticides in practice. 7. Disinsection in environmental sanitation. Insects, prevention and methods of disinsection, their use in practice with regard to the environment and the health of organisms. 8. Organic waste from animal production, storage and processing of animal excrement from the point of view of environmental protection and prevention of the spread of diseases. 9. Wastewater from the point of view of environmental pollution, wastewater treatment and significance for public health. Exercises 1. Pollution of water, soil and pastures during animal husbandry, prevention of the spread of infectious diseases (seminar work according to the topic of study). 2. Characteristics of the main groups of disinfectants, their properties, mechanism of action. 3. Checking the effectiveness of disinfection. 4. Physical, chemical and microbiological quality indicators of drinking and surface water. 5. Chemical and microbiological indicators of air hygiene. 6. Pest control as a control of the occurrence of rodents. Rodenticides, use and health protection when working with rodenticides. 7. Disinsection, organization of disinsection works. General principles of working with insecticides, safety and health protection. 8. Composition, physical, chemical and microbiological properties of excrement of farm animals. Biothermal processing of animal excrement from the point of view of environmental protection and the spread of infectious diseases. 9. Wastewater treatment and evaluation of the effectiveness of the technological process of cleaning in the WWTP.
Odporúčaná literatúra
Sasáková, N. et al.: Veterinary care for the environment. University textbook for VVL and HP - first edition. Košice: University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, 2020, p. 330. ISBN 978-80-8077-697-8 Sasáková, N. et al.: Animal husbandry hygiene. Košice 2020. Hromada, R., Sasáková, N., Veszelits Laktičová, K., Vargová, M., Kachnič, J., Venglovský, J., Gregová, G.: Instructions for practical exercises in livestock breeding hygiene. 1. ed., UVLF Košice, 2020, 104 p. Additional study material provided by the workplace
Podmienky na absolvovanie predmetu
Continuous assessment:
Preparation of seminar work, documents.
Conditions for completion of course:
To pass the course, the student must actively participate in lectures and exercises. The condition for passing the exam is the preparation and defense of a seminar paper on a topic specified by the guarantor (in the range A-E), which is the result of self-study. The exam is awarded based on the evaluation of acquired knowledge (in the range A-E).
Final assessment:
Seminar work. Credit.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  anglický   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 30.03.2023
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content