Dissertation examination

Študijný program: infekčné choroby zvierat denná forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   anglický
Kód predmetu: RRZaDS/DsEx/22    Skratka: DsEx
  •  Kredity: 20
  •  Ukončenie: State exam - subject of state exam
Študijný program sa vyučuje v anglickom jazyku, niektoré časti informačného listu predmetu sú preto dostupné len v tomto jazyku.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: present
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Garant:
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU
Dissertation examination is a state examination
Dissertation examination consists of two parts: defence of the dissertation thesis project and the part in which the postgraduate student is to prove their theoretical knowledge of the specified subjects of the dissertation examination within the given study programme.
Dissertation examination is held on profile and compulsory optional subjects specified in the individual study plan.
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Granting the approval for the performance of dissertation examination is conditioned by:
a) Obtaining minimum 80 credits for the study part and the scientific part of the study plan,
b) Completion of all prescribed profile and compulsory optional subjects listed in the individual study plan of a postgraduate student,
c) Passing the language exam,
d) Elaboration of a dissertation thesis project (written paper) including the theses of the dissertation, in the extent of minimum 40 and maximum 50 pages.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Conditions for completion of course:
Granting the approval for the performance of dissertation examination is conditioned by:
a) Obtaining minimum 80 credits for the study part and the scientific part of the study plan,
b) Completion of all prescribed profile and compulsory optional subjects listed in the individual study plan of a postgraduate student,
c) Passing the language exam,
d) Elaboration of a dissertation thesis project (written paper) including the theses of the dissertation, in the extent of minimum 40 and maximum 50 pages.
Final assessment:
The course of both parts of the dissertation examination shall be evaluated by the committee in a comprehensive manner, by expressing the result A, B, C, D, E and FX.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  anglický   
POZNÁMKA
Postgraduate student with the full-time form of study is obliged to register for the dissertation examination within the period of 18 months of the study commencement date and with the part-time form within the period of 36 months of the study commencement date.
Validity of the dissertation examination lasts for the period of five years of the examination date.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 66
ABCDEFX
0.00.00.00.00.0100.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 28.04.2023
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content