Dizertačná skúška

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: RRZaDS/DzS/12    Skratka: DzS
  •  Kredity: 20
  •  Ukončenie: Štátna skúška - predmet štátnej skúšky
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Garant:
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU
Dizertačná skúška je štátnou skúškou.
Dizertačná skúška pozostáva z dvoch častí: obhajoby písomnej práce a z časti, v ktorej má doktorand preukázať teoretické vedomosti v určených predmetoch dizertačnej skúšky v danom študijnom programe.
Dizertačná skúška sa vykonáva z profilových predmetov a povinne voliteľných predmetov určených v individuálnom študijnom pláne.
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je:
a) získanie minimálne 80 kreditov zo študijnej a vedeckej časti študijného plánu,
b) absolvovanie všetkých predpísaných povinných profilových a povinne voliteľných predmetov uvedených v individuálnom študijnom pláne doktoranda,
c) vykonanie jazykovej skúšky,
d) vypracovanie písomnej práce (projekt dizertačnej práce), ktorej súčasťou sú aj tézy dizertačnej práce, v rozsahu minimálne 40 a maximálne 50 strán
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou udelenia súhlasu s vykonaním dizertačnej skúšky je:
a) získanie minimálne 80 kreditov zo študijnej a vedeckej časti študijného plánu,
b) absolvovanie všetkých predpísaných povinných profilových a povinne voliteľných predmetov uvedených v individuálnom študijnom pláne doktoranda,
c) vykonanie jazykovej skúšky,
d) vypracovanie písomnej práce (projekt dizertačnej práce), ktorej súčasťou sú aj tézy dizertačnej práce, v rozsahu minimálne 40 a maximálne 50 strán
Záverečné hodnotenie:
Priebeh obidvoch častí dizertačnej skúšky hodnotí komisia komplexne vyjadrením hodnotenia A, B, C, D, E alebo Fx.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
POZNÁMKA
Na dizertačnú skúšku sa musí prihlásiť doktorand študujúci v dennej forme štúdia najneskôr do 18 mesiacov a v externej forme najneskôr do 36 mesiacov od začiatku štúdia.
Platnosť dizertačnej skúšky sa určuje na obdobie piatich rokov od termínu jej konania.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 399
ABCDEFX
0.00.00.00.00.599.50.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 28.04.2023
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content