Obhajoba dizertačnej práce

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: RRZaDS/Obh.DP/12    Skratka: Obh.DP
  •  Kredity: 30
  •  Ukončenie: Štátna skúška - obhajoba
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou.
Obhajoba dizertačnej práce je verejná.
Obhajoba prebieha pred členmi komisie pre študijný program tretieho stupňa pre obhajobu dizertačnej práce schválenej VR.
Obhajoba dizertačnej práce sa môže konať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie z celkového počtu členov komisie oprávnených hlasovať, vrátane predsedu.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Obhajoba dizertačnej práce je štátnou skúškou.
Obhajoba dizertačnej práce je verejná.
Obhajoba prebieha pred členmi komisie pre študijný program tretieho stupňa pre obhajobu dizertačnej práce schválenej VR.
Obhajoba dizertačnej práce sa môže konať, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov komisie z celkového počtu členov komisie oprávnených hlasovať, vrátane predsedu.
Záverečné hodnotenie:
O výsledku obhajoby rozhoduje komisia na neverejnom zasadnutí, na ktorom sa zúčastnia jej členovia vrátane oponentov a školiteľa. Na neverejnom zasadnutí sa zhodnotí priebeh a výsledok obhajoby a možnosť využitia výsledkov dizertačnej práce v praxi. Komisia a oponenti v tajnom hlasovaní rozhodnú o tom, či navrhnú udeliť doktorandovi akademický titul "PhD."
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
POZNÁMKA
Obhajoba dizertačnej práce je predmetom štátnej skúšky a musí sa vykonať najneskôr do 31. augusta v poslednom akademickom roku jeho štandardnej dĺžky štúdia.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 242
ABCDEFX
14.880.00.00.00.00.00.410.8312.8171.07
 
Dátum poslednej zmeny: 27.04.2023
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content