Metodika dizertačnej práce

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: RRZaDS/MDzP/14    Skratka: MDzP
  •  Kredity: 20
  •  Ukončenie: Zápočet
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.
Študijný plán sa dopĺňa o základnú metodiku dizertačnej práce.
Metodika, ktorú spracuje doktorand v spolupráci so školiteľom do troch mesiacov po nástupe na štúdium, obsahuje najmä stav v riešení danej problematiky, základné vedecké, spoločenské a realizačné ciele a časový harmonogram experimentálnej činnosti.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.
Študijný plán sa dopĺňa o základnú metodiku dizertačnej práce.
Metodika, ktorú spracuje doktorand v spolupráci so školiteľom do troch mesiacov po nástupe na štúdium, obsahuje najmä stav v riešení danej problematiky, základné vedecké, spoločenské a realizačné ciele a časový harmonogram experimentálnej činnosti.
Záverečné hodnotenie:
Doktorand získava za vypracovanie metodiky dizertačnej práce 20 kreditov.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 296
ABCDEFX
0.0100.0
 
Dátum poslednej zmeny: 27.04.2023
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content