Experimentálna práca

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: RRZaDS/Exp. práca 20/16    Skratka: Exp. práca 20
  •  Kredity: 20
  •  Ukončenie: Zápočet
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Vedecká časť predstavuje 2/3 študijného programu. Realizuje sa systematicky samostatnou a tímovou vedecko-výskumnou činnosťou zameranou na tému dizertačnej práce. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je aktívna účasť študenta na konferenciách, seminároch a jeho publikačná činnosť. Časový harmonogram experimentálnej činnosti je obsiahnutý v individuálnom študijnom pláne, ktorý doktorandovi zostavuje školiteľ.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Vedecká časť predstavuje 2/3 študijného programu. Realizuje sa systematicky samostatnou a tímovou vedecko-výskumnou činnosťou zameranou na tému dizertačnej práce. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je aktívna účasť študenta na konferenciách, seminároch a jeho publikačná činnosť. Časový harmonogram experimentálnej činnosti je obsiahnutý v individuálnom študijnom pláne, ktorý doktorandovi zostavuje školiteľ.
Záverečné hodnotenie:
Doktorand získava kredity za samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy (publikácie, experimentálna činnosť, ukončenie definovanej etapy vo vlastnej výskumnej práci a pod.).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 43
ABCDEFX
0.0100.0
 
Dátum poslednej zmeny: 27.04.2023
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content