Pedagogická činnosť

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: RRZaDS/PG činn/5/16    Skratka: PG činn/5
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Zápočet
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.
Súčasťou doktorandského štúdia je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý pozostáva zo študijnej a vedeckej časti.
Súčasťou doktorandského štúdia je vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac 4 hodiny týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha výučba.
Záverečné hodnotenie:
Doktorand získava kredity za výkon pedagogickej činnosti na UVLF (napr. vedenie praktických cvičení, bakalárskych prác, prác v rámci ŠVOČ a pod.)
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 290
ABCDEFX
0.0100.0
 
Dátum poslednej zmeny: 27.04.2023
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content