Publikačná činnosť

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: RRZaDS/Publ. činn./17    Skratka: Publ. činn.
  •  Kredity: 1
  •  Ukončenie: Zápočet
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Vedecká časť predstavuje 2/3 študijného programu. Realizuje sa systematicky samostatnou a tímovou vedecko-výskumnou činnosťou zameranou na tému dizertačnej práce. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je jeho publikačná činnosť.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Doktorand počas štúdia získava kredity za samostatnú tvorivú činnosti v oblasti vedy - za publikácie.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Doktorandské štúdium prebieha podľa individuálneho študijného plánu, ktorý pozostáva zo študijnej a vedeckej časti. Vedecká časť predstavuje 2/3 študijného programu. Realizuje sa systematicky samostatnou a tímovou vedecko-výskumnou činnosťou zameranou na tému dizertačnej práce. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je jeho publikačná činnosť.
Záverečné hodnotenie:
V rámci kreditového systému musí absolvent doktorandského štúdia v dennej aj externej forme získať minimálne 30 kreditov za publikácie vo vedeckom časopise kategórie A+, A, A- alebo B, v ktorých je minimálne v jednej z nich prvým autorom, a ktoré súvisia s témou dizertačnej práce.
Publikačná činnosť sa dokladuje zoznamom publikácii vydaným Univerzitnou knižnicou a edičným strediskom UVLF v Košiciach.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
POZNÁMKA
Počet kreditov za publikačnú činnosť je uvedený v študijnom poriadku UVLF pre študentov tretieho stupňa vysokoškolského štúdia časť B, v článku 10 , v tabuľke č. 3.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 254
ABCDEFX
0.0100.0
 
Dátum poslednej zmeny: 27.04.2023
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content