Hodnotenie rizík v epizootológii

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaEaPaOsz/HRvE-ef/PP/22    Skratka: HRvE-ef/PP
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 10
  •  Ukončenie: Skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Výsledky vzdelávania
Absolvent predmetu získa vedomosti o hodnotení, komunikácii a manažmente rizika v epizootológii, bude schopný vykonať kvalitatívny a kvantitatívny odhad pravdepodobnosti nepriaznivých účinkov, ktoré môžu rezultovať z expozície organizmu infekčným agensom.
Stručná osnova predmetu
Charakteristika a odhad rizika v epizootológii; Kvalitatívne a kvantitatívne metódy hodnotenia rizika; Odhad rizika, rizikové faktory, ich identifikácia, hodnotenie expozície jednotlivých faktorov; Štúdium vzťahov medzi epizootologickým rizikom a environmentálnymi faktormi; Integrácia epizootologických a epidemiologických informácií; analýza hodnotenia rizík v humánnej a animálnej populácii; Komunikácia a spolupráca pri hodnotení rizík; Manažment hodnotenia rizika v epizootológii – organizácia a výber postupov pri hodnotení rizika; Softvéry a digitálne informačné databázy slúžiace na hodnotenie a odhad rizika v epizootológii; Využitie hodnotenia rizika pri infekčných chorobách zvierat,vrátane zoonóz, praktické príklady; Aplikácia výsledkov hodnotenia rizika do praxe.
Odporúčaná literatúra
Švrček, Š., Bajová, V., Beníšek, Z., Bíreš, J., Čížek, M., Korim, P., Levkutová, M. Mojžišová, J., Ondrejka, R., Ondrejková,A., Trávniček, M., Vilček, Š. (2008): Všeobecná epizootológia a všeobecná infektológia; UVL Košice ISBN 978-80-8077-081-5: 174 s.;
Švrček, Š., Bajová, V., Beníšek, Z., Bíreš, J., Čížek, M., Korim, P., Levkutová, M. Mojžišová, J., Ondrejka, R., Ondrejková,A., Trávniček, M., Vilček, Š. (2008): Prevencia a tlmenie infekčných chorôb: UVL Košice ISBN 978-80-8077-082-2, 344 s.;
Petrie A and Watson Paul: Statistics for Veterinary and Animal Science, third edition, ISBN 978-0-470-67075-0; 2018, 391 pp.
World Health Organization. Evaluation and use of epidemiological evidence for environmental health risk assessment (2000). Available from: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0006/74733/E68940.pdf
European Centre for Disease Prevention and Control. Operational guidance on rapid risk assessment methodology. Stockholm: ECDC; 2011. Available from: https://www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/media/en/publications/Publications/1108_TED_ Risk_Assessment_Methodology_Guidance.pdf
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 31.08.2022
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content