Nákazy zvierat a ochrana zdravia zvierat

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaEaPaOsz/NZaOZZ-ef/Prof/22    Skratka: NZaOZZ-ef/Prof
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 10
  •  Ukončenie: Skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Výsledky vzdelávania
Absolvent predmetu získa vedomosti o nákazách zvierat ich prevencii a tlmení; špecifických preventívnych opatreniach vykonávaných v chovoch hospodárskych, spoločenských a u voľne žijúcich zvierat; o komplexe opatrení zameraných na tlmenie (elimináciu, eradikáciu) nákaz v chovoch a na území štátu;
o spolupráci všetkých zainteresovaných strán pri tlmení nákaz; osvojí si základné princípy prístupu pre spoločné zdravie – One Health, s dôrazom na prevenciu výskytu a šírenia nákaz.
Stručná osnova predmetu
Definícia nákaz zvierat, súčasná epizootologická situácia na Slovensku, v Európe a vo svete; Eliminácia a eradikácia nákaz zvierat, medzinárodná spolupráca, ozdravovacie plány, národné pohotovostné plány; Nákazy domácich a voľne žijúcich prežúvavcov, preventívne a zdolávacie opatrenia; Nákazy ošípaných a voľne žijúcej diviačej zveri, preventívne a zdolávacie opatrenia; Nákazy koní, preventívne a zdolávacie opatrenia; Nákazy hydiny a vtákov, preventívne a zdolávacie opatrenia; Nákazy domácich a voľne žijúcich mäsožravcov, preventívne a zdolávacie opatrenia; Nákazy rýb preventívne a zdolávacie opatrenia; Nákazy včiel preventívne a zdolávacie opatrenia; Princíp spoločného zdravia-One health s dôrazom na prevenciu výskytu a šírenia nákaz.
Odporúčaná literatúra
Švrček, Š., Bajová, V., Beníšek, Z., Bíreš, J., Čížek, M., Korim, P., Levkutová, M. Mojžišová, J., Ondrejka, R., Ondrejková,A., Trávniček, M., Vilček, Š. (2008). Prevencia a tlmenie infekčných chorôb. Rec. Ján Pleva, Lýdia Čisláková. 1. vyd. Košice : UVL, 344 s. ISBN 978-80-8077-082-2.
Švrček, Š., Bajová, V., Beníšek, Z., Čížek, M., Lešník,F ., Levkutová, M. Mojžišová, J., Novák, R., Ondrejka, R., Ondrejková, A., Paulík, Š., Sokol, J., Vrtiak, O.J. (2006): Infekčné choroby zvierat. II. časť. Vírusové a priónové choroby zvierat. 3. vydanie. Vydavateľstvo: M&M, Prešov, ISBN 80-8077-036-0, 567 s.,
Švrček, Š., Bajová, V., Beníšek, Z., Čížek, M., Kapitančik, B., Levkutová, M. Ondrejka, R., Ondrejková, A., Paulík, Š., Sokol, J., Suli, J., Trávniček, M. (2006): Infekčné choroby zvierat. I. časť. Bakteriálne a mykotické. 4. opravené a doplnené vydanie. Vydavateľstvo: MM, Prešov ISBN 80 88950-03-1: 487 s.
Schlossberg David (Ed.) (2015): Clinical Infectious Disease, Second Edition, ISBN 978-1-107-03891-2, 1470 pp.
Sing Andreas (Ed.): Zoonoses-Infections Affecting Humans and Animamals, Springer, ISBN 978-94-017-9456-5, 2015;1143 pp.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Prednášky 30 hodín, semináre a konzultácie 60 hodín, samoštúdium 170 hodín.
Prednášky, semináre a konzultácie sa vykonávajú prezenčnou a online formou.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 30.03.2023
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content