Zoonózy a ochrana spoločného zdravia

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaEaPaOsz/ZaOSZ-ef/PP/22    Skratka: ZaOSZ-ef/PP
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 10
  •  Ukončenie: Skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E)
Výsledky vzdelávania
Absolvent predmetu si prehĺbi vedomosti o zoonózach, ich etiológii, šírení, klinickom prejave, diagnostike, stratégiách prevencie a tlmení používaných v populáciách ľudí a zvierat podľa aktuálnych požiadaviek WOAH, WHO a EFSA.
Stručná osnova predmetu
Stručná osnova predmetu: rozdelenie zoonóz a ich charakteristika; environmentálne faktory a ich vplyv na šírenie zoonóz; emerging a re-emerging zoonózy (znovu sa objavujúce); vektormi prenášané bakteriálne zoonózy (vector-borne diseases); vektormi prenášané vírusové zoonózy (vector-borne diseases); alimentárne zoonózy prenášané potravou a vodou (water-borne diseases); stratégie pre prevenciu zoonóz; stratégie pre tlmenie zoonóz.
Odporúčaná literatúra
Bauerfeind R. and all.:Zoonoses Infectious Diseases Transmissible from Animals to Humans, Fourth edition, ISBN 978-1-55581-925-5, 2016;532 pp.
Sing Andreas (Ed.): Zoonoses-Infections Affecting Humans and Animamals, Springer, ISBN 978-94-017-9456-5, 2015;1143 pp.
Palmer et al.: Zoonoses, Biology, Clinical Practice, and Public Health Control, Second edition, , ISBN 978-0-19-857002-8, 2011;884 pp.
Pedro N. Acha and Boris Szfres: Zoonoses and communicable diseases to man and animals, third edition,Volume I: Bacterioses and Mycoses ,Volume II: Chlamydioses, Rickettioses and Viroses,Volume III: Parasitoses, 2003;
Dorko a kol.: Bakteriálne, vírusové, parazitárne a mykotické zoonózy, 2009;
Hubálek Zdeněk, Rudolf Ivo (2014): Mikrobiální zoonózy a sapronózy , Masarykova univerzita, Brno, 180 s., ISBN 978-80-210-7516-0
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
nie sú vyžadované
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E)
Záverečné hodnotenie:
Hodnotenie predmetu: celkový počet hodnotených študentov -
A B C D E Fx
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2022
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content