Infekčné choroby voľne žijúcej zveri

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaChaChZvEkaKy/IChVŽZ-ef/PVP/22    Skratka: IChVŽZ-ef/PVP
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať účasť na prednáškach a cvičeniach. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Výsledky vzdelávania
Absolvent predmetu získa vedomosti o infekčných chorobách zveri, ich prevencii a tlmení; zahrňujúcich opatrenia vykonávané v špecializovaných intenzívnych chovoch zveri (farmové chovy jeleňovitých, zvernice, bažantnice) ako aj vo voľnej prírode.
Stručná osnova predmetu
- Definícia zveri a voľne žijúcich zvierat, pôvodné a invázne druhy z pohľadu šírenia infekčných ochorení
- Súčasná epizootologická situácia v chovoch zveri na Slovensku, v Európe a vo svete;
- Eliminácia a eradikácia nákaz zveri, ozdravovacie plány, národné pohotovostné plány;
- Infekčné choroby prežúvavej raticovej zveri, preventívne a zdolávacie opatrenia;
- Infekčné choroby diviačej zveri, preventívne a zdolávacie opatrenia;
- Infekčné choroby malej pernatej zveri, preventívne a zdolávacie opatrenia;
- Infekčné choroby malej srstnatej zverii, preventívne a zdolávacie opatrenia;
- Infekčné choroby pernatých dravcov, preventívne a zdolávacie opatrenia;
- Infekčné choroby mäsožravcov, preventívne a zdolávacie opatrenia;
- Veterinárne a chovateľské opatrenia súvisiace s presunmi zveri z pohľadu šírenia infekčných chorôb
- Zoonózy poľovných druhov zveri a prvotná prehliadka ulovenej zveri
Sylabus predmetu
- Definícia zveri a voľne žijúcich zvierat, pôvodné a invázne druhy z pohľadu šírenia infekčných ochorení
- Súčasná epizootologická situácia v chovoch zveri na Slovensku, v Európe a vo svete;
- Eliminácia a eradikácia nákaz zveri, ozdravovacie plány, národné pohotovostné plány;
- Infekčné choroby prežúvavej raticovej zveri, preventívne a zdolávacie opatrenia;
- Infekčné choroby diviačej zveri, preventívne a zdolávacie opatrenia;
- Infekčné choroby malej pernatej zveri, preventívne a zdolávacie opatrenia;
- Infekčné choroby malej srstnatej zverii, preventívne a zdolávacie opatrenia;
- Infekčné choroby pernatých dravcov, preventívne a zdolávacie opatrenia;
- Infekčné choroby mäsožravcov, preventívne a zdolávacie opatrenia;
- Veterinárne a chovateľské opatrenia súvisiace s presunmi zveri z pohľadu šírenia infekčných chorôb
- Zoonózy poľovných druhov zveri a prvotná prehliadka ulovenej zveri
Odporúčaná literatúra
Ciberej,J., Kováč,G.,Lazar,P., Rajský, D., Trávniček, M., Zubrický, P.(2001) ;Starostlivosť o zver a choroby zveri,204 s., ISBN 90-88789-77-X
Laaksonen, S.,Paulsen P.(2015). Hunting hygiene,304 s., ISBN 978-90-8686-249-8
Forejtek,P., Rajský,D.,Vodňanský, M., Rajský, M.(2013). Zdravotní problematika zvěře. ,232 s., ISBN978-80-7305-652-0
Freiherr v. Keyserlingk-Eberius, M. (2013). Choroby zvěře. 207 s., ISBN 978-80-7433-062-9
Švrček, Š., Bajová, V., Beníšek, Z., Čížek, M., Kapitančik, B., Levkutová, M. Ondrejka, R., Ondrejková, A., Paulík, Š., Sokol, J., Suli, J., Trávniček, M. (2006): Infekčné choroby zvierat. I. časť. Bakteriálne a mykotické. 4. opravené a doplnené vydanie. Vydavateľstvo: MM, Prešov ISBN 80 88950-03-1: 487 s.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať účasť na prednáškach a cvičeniach. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 29.11.2022
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content