Veterinárna imunológia

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaMBaI/VetI-ef/PVP/22    Skratka: VetI-ef/PVP
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Výsledky vzdelávania
Po absolvovaní predmetu študent nadobudne poznatky o špecifikách imunitnej odpovede u jednotlivých druhov zvierat. Získa podrobné informácie o imunopatologických ochoreniach zvierat, ich etiológii, patogenéze, diagnostike, terapii a prevencii. V rámci imunologického vyšetrenia zvierat je obsah zameraný predovšetkým na moderné diagnostické metódy (napr. prietoková cytometria, molekulárne metódy, imunoscintigra, imunofluorescencia), ale aj na klasické hematologické a serologické vyšetrenia a interpretáciu získaných výsledkov. Takisto získa poznatky o možnosti modulácie imunitnej odpovede zvierat pomocou syntetických liečiv ako aj prírodných látok. Takisto sa absolvent zoznámi s možnosťami použitia animálnych modelov pre štúdium imunitnej odpovede pre riešenie konkrétneho vedeckého problému, získa základné informácie o legislatívnych podmienkach realizácie experimentov na zvieratách, správnom dizajne experimentu a možnostiach vyšetrenia jednotlivých imunitných parametrov.
Stručná osnova predmetu
Špecifiká imunitného systému hmyzu, rýb, vtákov a cicavcov; Imunitná odpoveď jednotlivých druhov zvierat pri infekčných ochoreniach; Mechanizmy imunitne podmienených ochorení; Imunopatologické reakcie u jednotlivých druhov zvierat; Imunologické vyšetrenie zvierat; Diagnostické metódy vo veterinárnej imunológii; Imunomodulácia vo veterinárinárnej medicíne; Využitie animálnych modelov pri štúdiu imunitnej odpovede.
Sylabus predmetu
Špecifiká imunitného systému hmyzu, rýb, vtákov a cicavcov; Imunitná odpoveď jednotlivých druhov zvierat pri infekčných ochoreniach; Mechanizmy imunitne podmienených ochorení; Imunopatologické reakcie u jednotlivých druhov zvierat; Imunologické vyšetrenie zvierat; Diagnostické metódy vo veterinárnej imunológii; Imunomodulácia vo veterinárinárnej medicíne; Využitie animálnych modelov pri štúdiu imunitnej odpovede.
Odporúčaná literatúra
Odporúčaná literatúra:
Tizard, I.R.: Veterinary immunology, 10th edition, Saunders, 2019, ISBN 9780323523493.
Toman, M. a kol.: Veterinární imunologie, 2. vydání, Grada publishing, 2009, ISBN 9788024724645.
Kaspers, B a kol.: Avian immunology, Elsevier, 2021, ISBN 9780128187081.
Bzdil, J., Toporčák, J., Bíliková, K.: Imunitný systém včiel, UVLF Košice, 2016, ISBN 9788080775070.
Buchmann, K., Secombes, C.J.: Principles of fish immunology, Springer, 2022, ISBN 9783030854195.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
žiadne
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Záverečné hodnotenie:
Záverečné hodnotenie je udelené na základe hodnotenia skúšky a seminárnej práce (v rozsahu A-E).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
POZNÁMKA
žiadne
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2022
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content