Všeobecná a špeciálna bakteriológia

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaMBaI/VaŠB-ef/PVP/22    Skratka: VaŠB-ef/PVP
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Výsledky vzdelávania
Predmet Všeobecná a špeciálna bakteriológia nadväzuje na základné poznatky získané v priebehu pregraduálneho štúdia. V študijnom predmete získajú študenti podrobné poznatky o všeobecných vlastnostiach baktérií, ich systematike; ich vzájomných interakciách, interakciách mikroorganizmus – makroorganizmus z pohľadu ekosystému ale najmä z hľadiska patogenity mikroorganizmov, so zreteľom na významné patogény vo veterinárnej a humánnej medicíne. Osobitná pozornosť je venovaná pôvodcom bakteriálnych zoonóz. Dôležitou súčasťou je komplexná laboratórna diagnostika pôvodcov významných bakteriálnych infekcií rôznych druhov zvierat. Za týmto účelom budú využívané molekulovo-biologické metódy a klasické postupy založené na antigénnej a genetickej determinácii, a to jednak na úrovni jedinca ako aj na úrovni populácie zvierat a ľudí.
Stručná osnova predmetu
Všeobecná bakteriológia (morfologické a funkčné vlastnosti baktérií); Genetika mikroorganizmov (genetický kód, plazmidy, horizontálny transfer genetickej informácie, rekombinácia, mutácie); Prehľad o pôvodcoch bakteriálnych chorôb u rôznych druhov zvierat so zreteľom na významné bakteriálne infekcie zvierat a zoonózy; Charakteristika patogenetických mechanizmov vzniku bakteriálnych infekcií a chorôb vyvolaných Gram-pozitívnymi baktériami; Charakteristika patogenetických mechanizmov vzniku bakteriálnych infekcií a chorôb vyvolaných Gram- negatívnymi baktériami; Mechanizmus pôsobenia antibiotík; Najnovšie metódy na vyšetrenie vzoriek v zameraní na pravdepodobného pôvodcu na antigénnej a genetickej úrovni.
Odporúčaná literatúra
Rosypal S.: Úvod do molekulárnej biológie. 1. – 4. diel, Brno, 1999-2002.
Bednář a kol.: Lékářská mikrobiologie. Marvil, 1996.
Votava M. a kol.: Lékařská mikrobiologie obecná, Praha, 2002.
Votava M.: Lékařská mikrobiologie speciální, Centa Brno, 2003.
Dorko E. a kol.: Bakteriálne, vírusové, parazitárne a mykotické zoonózy. Equilibria, Košice, 2009.
Pilipčinec E. a kol.: Praktické cvičenia z mikrobiológie, Košice, 2016.
Pilipčinec E. a kol.: Špeciálna bakteriológia. Gram-negatívne baktérie. UVLF v Košiciach, 2018.
Pilipčinec E. a kol.: Špeciálna bakteriológia. Gram-pozitívne baktérie. UVLF v Košiciach, 2019.
Markey B. et al.: Clinical Veterinary Microbiology, Mosby Elsevier, 2013.
Quinn P. J. et al.: Veterinary Microbiology and Microbial Disease, Wiley-Blackwell, 2013.
McVey D. S. et al.: Veterinary Microbiology, Wiley-Blackwell, 2013.
Prednášky-aktuálne témy.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2022
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content