Všeobecná a špeciálna virológia

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaMBaI/VaŠV-ef/PVP/22    Skratka: VaŠV-ef/PVP
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Výsledky vzdelávania
Absolvent predmetu získa najnovšie vedomosti o fyzikálnych a biologických vlastnostiach vírusov a taxonomických kritériách so zameraním na nové poznatky vyplývajúce z najnovších postupov molekulovej biológie. Týka sa to najmä replikačných stratégií jednotlivých kategórií vírusov z pohľadu molekulovej biológie s osobitným zameraním na princípy vírusovej perzistencie. Absolvent získa pracovné postupy pri štúdiu virulencie a mechanizmov vírusových infekcií, zvlášť pri pôvodcoch chorôb prenosných zo zvierat na človeka. Týka sa to najmä zoonóz vírusového pôvodu prenášaných vektormi (krv sajúci hmyz, arbovírusy). Významnou súčasťou je získanie prehľadu o pôvodcoch nových a znovu objavujúcich sa vírusových nákaz a rizikách, ktoré so sebou prinášajú klimatické zmeny, ako aj získanie vedomostí o vírusoch ako pôvodcoch chorôb jednotlivých orgánových systémov. Absolvent predmetu virológia získa najnovšie vedomosti o fyzikálnych a biologických vlastnostiach priónov, prionových chorobách a ich patogenéze. V neposlednom rade si absolvent osvojí vedomosti z oblasti mechanizmu účinku látok s virostatickým účinkom. Výsledky vzdelávania sú overované vypracovaním seminárnej práce, jej obhajobou a záverečnou skúškou.
Stručná osnova predmetu
Charakteristika fyzikálnych a biologických vlastností vírusov, taxonomické kritéria so zameraním na nové poznatky vyplývajúce z molekulovo-biologických metód. Replikačné stratégie jednotlivých kategórií vírusov z pohľadu molekulovej biológie, princípy vírusovej perzistencie. Vírusy ako etiologický agens gastrointestinálnych ochorení zvierat a človeka. Vírusy ako etiologický agens respiračných ochorení zvierat a človeka. DNA a RNA vírusy s onkogénnym potenciálom, molekulovo biologická charakteristika vírusovej onkogenézy. Neurotropné vírusy, vo vzťahu k periférnemu a centrálnemu nervovému systému u zvierat a človeka. Vírusy ako pôvodcovia hemoragických horúčok. Hepatitídy u zvierat a človeka vírusového pôvodu. Zoonózy vírusového pôvodu prenášané a neprenášané vektormi (krv sajúci hmyz, arbovírusy). Molekulovo biologická a fyzikálna charakteristika vlastností priónov, prionové choroby a ich patogenéza. Mechanizmus účinku látok s virostatickým účinkom (antivirotiká).
Sylabus predmetu
Izolácia vírusov na bunkových kultúrach, celková problematika prípravy bunkových kultúr a ich udržiavanie.
Molekulovo-biologická charakteristika vírusov, ich biologických a fyzikálnych vlastností.
Rýchle skríningové metódy vírusov, ich praktické použitie.
Etiopatogenéza vírusových chorôb zvierat na molekulovej úrovni.
Etiopatogenéza vírusových chorôb vyvolaných zoonotickými vírusmi na molekulovej úrovni.
Principiálne využitie antivirotík a ich mechanizmus na molekulovej úrovni.
Priony a molekulárny mechanizmus ich existencie a etiopatogenézy chorôb.
Odporúčaná literatúra
Carter J.: Virology: Principles and Applications. John Willey and sons Inc., New York., 2013, ISBN: 9781119991427.
Howley P. M., Knipe D. M.: Fields Virology, vol. 1: Emerging viruses. Wolters Kluwer Health, 2020, ISBN: 38150200.
Levkutová a kol.: Infekčné a parazitárne choroby nervového systému, II. Vírusové a priónové choroby. UVLF, Košice, 2013, ISBN: 978-80-8077-340-3.
MacLachlan N. J. and Dubovi E. J.: Fenner´s Veterinary virology, fourth edition. Elsevier Inc., 2011, ISBN: 978-0-12-375158-4.
Pistl J. a kol.: Veterinárna virológia. UVLF, Košice, 2013, ISBN: 978-80-8077-327-4.
Pistl J. at al.: Veterinary virology, UVLF, Košice, 2014, ISBN: 978-80-8077-441-7.
Racaniello V. R., Rall G. F.: Principles of Virology, vol. 1, American Society for Microbiology, 2020, ISBN: 1683672844.
Rajčáni J., Čiampor F.: Lekárska virológia, Veda Bratislava, 2006, ISBN: 978-0-12-375158-4.
Santoro A.: Clinical Veterinary Microbiology. Syrawood Pub House, 2016, ISBN: 9781682860656.
Vilček Š., Pistl J., Mojžišová J.: Bovinná vírusová hnačka – ozdravovacie programy, princípy a praktické skúsenosti, UVLF, Košice, 2019, ISBN: 978-80-8077-653-4.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Nie je vyžadovaná.
Priebežné hodnotenie:
Vypracovanie seminárnej práce a protokolu praktickej činnosti.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Záverečné hodnotenie:
Skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2022
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content