Diagnostická patológia

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaMD/DPat-ef/PVP/22    Skratka: DPat-ef/PVP
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
Výsledky vzdelávania
Študenti po absolvovaní predmetu získajú poznatky o pato-morfologických a pato-histologických zmenách vznikajúcich v priebehu ochorení zvierat a poznatky o ich diagnostikovaní v rámci diferenciálnej diagnostiky jednotlivých ochorení.
Stručná osnova predmetu
Patologická morfológia, histológia a diferenciálna diagnostika infekčných chorôb hovädzieho dobytka; Patologická morfológia, histológia a diferenciálna diagnostika infekčných chorôb koní; Patologická morfológia, histológia a diferenciálna diagnostika infekčných chorôb ošípaných; Patologická morfológia, histológia a diferenciálna diagnostika infekčných chorôb malých prežúvavcov; Patologická morfológia, histológia a diferenciálna diagnostika infekčných chorôb psov a mačiek; Patologická morfológia, histológia a diferenciálna diagnostika infekčných chorôb hydiny; Patologická morfológia, histológia
a diferenciálna diagnostika infekčných chorôb králikov a kožušinových zvierat.
Odporúčaná literatúra
Herich, R. a kol. : Diagnostická patológia, 1. vydanie, Edičné stredisko UVLF Košice, 2018, 184 s., ISBN 978 -80 – 8077 – 604 – 6
Levkut, M., Švický, E., Lenhardt, Ľ., Ševčíková, Z., Revajová, V., Herich, R.: Špeciálna veterinárna patológia I. diel. Edičné stredisko UVL, Košice, 2008, 234 s., ISBN 978-80-8077-077-8
Levkut, M., Švický, E., Lenhardt, Ľ., Ševčíková, Z., Revajová, V., Herich, R.: Špeciálna veterinárna patológia II. diel. Edičné stredisko UVL, Košice, 2008, 239 s., ISBN 978-80-8077-115-7
Levkut, M., Lenhardt, Ľ., Ševčíková, Z., Revajová, V., Herich, R.: Špeciálna veterinárna patológia III. diel. Edičné stredisko UVLF, Košice, 2012, 189 s., ISBN 978-80-8077-229-1
Zachary, J.F., McGavin, M.D.: Pathologic Basis of Veterinary Disease. 5-th ed. Elsevier 2012, 1322 s., ISBN 978-0-323-07533-6
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
nie sú vyžadované
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí mať aktívnu účasť na prednáškach a praktickej výučbe. Podmienkou absolvovania skúšky je vypracovanie a obhajoba seminárnej práce na tému zadanú garantom (v rozsahu A-E), ktorá je výsledkom samoštúdia. Skúška je udelená na základe hodnotenia získaných vedomostí (v rozsahu A-E).
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content