Cudzí jazyk

Študijný program: infekčné choroby zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: RRZaDS/AJ ef/22    Skratka: AJ ef
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Skúška
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Prvou podmienkou na absolvovanie skúšky z cudzieho jazyka je absolvovanie intenzívneho kurzu z cudzieho jazyka v prvom ročníku. Podmienkou na absolvovanie skúšky z cudzieho jazyka je zvládnutie prezentácie témy dizertačnej práce doktoranda v anglickom jazyku.
Výsledky vzdelávania
Komunikácia na odbornej úrovni v príslušnom študijnom programe.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Prvou podmienkou na absolvovanie skúšky z cudzieho jazyka je absolvovanie intenzívneho kurzu z cudzieho jazyka v prvom ročníku. Podmienkou na absolvovanie skúšky z cudzieho jazyka je zvládnutie prezentácie témy dizertačnej práce doktoranda v anglickom jazyku.
Záverečné hodnotenie:
Skúška z cudzieho jazyka prebieha formou prezentácie témy dizertačnej práce doktoranda v anglickom jazyku.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  anglický   
POZNÁMKA
V priebehu doktorandského štúdia vykonávajú doktorandi odbornú jazykovú prípravu najmenej z jedného svetového jazyka v prípade, že pri prijímacom pohovore nepredložili platný doklad o absolvovaní štátnej jazykovej skúšky aspoň z jedného svetového jazyka.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 4
ABCDEFX
100.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 30.06.2023
Schválil: Garant Dr. h. c. Prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD.
Skip to content