Molecular parasitology

Študijný program: parazitárne choroby zvierat denná forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   anglický
Kód predmetu: KaBioaFyziol/MPar df/COS/22    Skratka: MPar df/COS
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Examination
Študijný program sa vyučuje v anglickom jazyku, niektoré časti informačného listu predmetu sú preto dostupné len v tomto jazyku.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: present
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
In order to pass the course, the student must actively participate in lectures and practical teaching. The condition for passing the exam is the preparation and defense of a seminar paper on a topic specified by the guarantor (in the range A-E), which is the result of self-study. The exam is awarded based on the evaluation of acquired knowledge (in the range A-E).
Výsledky vzdelávania
The result of studying the subject Molecular Parasitology is the acquisition of knowledge in the molecular organization and characteristics of the genome and in the methods of parasite diagnosis.
Stručná osnova predmetu
Molecular parasitology, its history and subject of study, DNA replication and proteosynthesis. differences in prokaryotes and eukaryotes, Regulation of gene expression, Hybridization of nucleic acids, Hybridization probes, DNA barcoding, Fundamentals of genomics. Molecular analysis of the genome. Gene therapy and its perspectives. Bioinformatics
Sylabus predmetu
Molecular parasitology - history and subject of study, structure and properties of DNA, importance and use of molecular parasitology in science and research. DNA Replication and Proteosynthesis. differences in prokaryotes and eukaryotes Regulation of gene expression - Gene expression and mechanisms affecting gene expression, Nucleic acid hybridization - DNA profile construction, DNA denaturation and renaturation, Hybridization probes, DNA labeling, Molecular methods based on DNA hybridization, DNA chips. DNA cloning - Recombinant DNA technologies, DNA barcoding as a method developed for the purpose of species identification using short DNA sequences, its use and significance in the identification of plant and animal organisms, in proving food adulteration, in the differentiation of cryptic species, or species of medical and pharmaceutical importance. Fundamentals of genomics. Molecular analysis of the genome. Gene therapy and its perspectives. Bioinformatics and orientation in DNA and protein databases Laboratory diagnostic procedures (different variations of PCR, DGGE, MLST, ELFO, sequencing,...)
Odporúčaná literatúra
Valenčáková A., Luptáková, L.: Molecular biology for pharmacists. I. Edition, Košice UVLF, 2020, 186 p. ISBN: 978-80-8077-687-7 VALENČÁKOVÁ, Alexandra - LUPTÁKOVÁ, Lenka - DANIŠOVÁ, Oľga - BÁLENT, Pavol. Methods of molecular biology - instructions for practical exercises for the pharmacy study program. 1st ed. Košice: UVLF, 2015. 79 p. ISBN 978-80-8077-475-2.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Continuous assessment:
After mastering the methods of molecular biology and informatics and after an oral consultation on the use of these methods in solving the doctoral student's scientific problem, the student is allowed to award credits.
Conditions for completion of course:
In order to pass the course, the student must actively participate in lectures and practical teaching. The condition for passing the exam is the preparation and defense of a seminar paper on a topic specified by the guarantor (in the range A-E), which is the result of self-study. The exam is awarded based on the evaluation of acquired knowledge (in the range A-E).
Final assessment:
The awarding of credits and the final evaluation is conditional on the submission and defense of the seminar work.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 29.03.2023
Schválil: Garant Prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
Skip to content