Pathological anatomy

Študijný program: parazitárne choroby zvierat denná forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   anglický
Kód predmetu: KaMD/PatA df/COS/22    Skratka: PatA df/COS
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Examination
Študijný program sa vyučuje v anglickom jazyku, niektoré časti informačného listu predmetu sú preto dostupné len v tomto jazyku.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: present
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
In order to pass the course, the student must have active participation in lectures and practical training. The prerequisite for passing the examination is the preparation and defence of a seminar paper on the topic assigned by the supervisor (in the range A-E), which is the result of self-study. The examination is awarded on the basis of an assessment of the knowledge acquired (in the A-E range).
Výsledky vzdelávania
The graduate of the course will gain knowledge about macroscopic and microscopic changes
in individual organ systems (skin, endocrine system, connective apparatus, digestive system, respiratory system, genitourinary system, circulatory and haemopoietic system) after parasitic infestation
Stručná osnova predmetu
cell and tissue damage; degeneration; inflammation; malformations, tumours; morphological changes in individual organ systems of animals at macroscopic and microscopic level; methods for monitoring changes in tissues after parasitic infestation
Sylabus predmetu
General pathology: cell and tissue damage; degeneration; inflammation; malformations, tumours
Special pathology: morphological changes in individual organ systems of animals at macroscopic and microscopic level; methods for monitoring changes in tissues after parasitic infestation
Odporúčaná literatúra
Levkut et al., General Veterinary Pathology, 3rd supplemented and revised edition, Edičné středisko a prodejňa literatúry UVLF Košice, 2015, ISBN 978-80-8077-473-8, 160 p.
Levkut et al, Special Vet. pathology -I. diel, 2008, Edičné středisko UVLF Košice ISBN 978-80-8077-077-8, 234s.
Levkut et al, Special Vet. pathology -II. diel, 2008, Edičné středisko UVLF Košice ISBN 978-80-8077-115-7, 239s.
Levkut et al, Special Vet. pathology -III. diel, 2012, Edičné středisko UVLF Košice ISBN 978-80-8077-229-1, 189s.
Zachary, F., J.: Pathologic Basis of Veterinary Diseases, Sixth edition, Elseveir, 2017, ISBN: 978-0-323-35775-3, 1393 pp.
Jubb, Kennedy and Palmer, s: Pathology of Domestic Animals, Vol 1,2,3, Sixth edition, Elsevier, 2016
Podmienky na absolvovanie predmetu
Conditions for completion of course:
In order to pass the course, the student must have active participation in lectures and practical training. The prerequisite for passing the examination is the preparation and defence of a seminar paper on the topic assigned by the supervisor (in the range A-E), which is the result of self-study. The examination is awarded on the basis of an assessment of the knowledge acquired (in the A-E range).
Final assessment:
Preparation and defence of a seminar paper on the topic assigned by the supervisor
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  anglický   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 29.03.2023
Schválil: Garant Prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
Skip to content