Dissertation Defence

Študijný program: parazitárne choroby zvierat denná forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   anglický
Kód predmetu: RRZaDS/DsDef/22    Skratka: DsDef
  •  Kredity: 30
  •  Ukončenie: State exam - defending
Študijný program sa vyučuje v anglickom jazyku, niektoré časti informačného listu predmetu sú preto dostupné len v tomto jazyku.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: present
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Dissertation defence is regarded as a state examination.
Dissertation defence is public.
Defence is performed before the members of committee for study programme of the third level of higher education for the dissertation defence approved by the SB.
Dissertation defence may only be performed, if the absolute majority of the committee members are present, out of the total number of voting members, including the chairman.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Conditions for completion of course:
Dissertation defence is regarded as a state examination.
Dissertation defence is public.
Defence is performed before the members of committee for study programme of the third level of higher education for the dissertation defence approved by the SB.
Dissertation defence may only be performed, if the absolute majority of the committee members are present, out of the total number of voting members, including the chairman.
Final assessment:
The defence result is decided by the committee at the closed meeting, under the presence of the committee members, opponents and the supervisor. At the closed meeting, the course and result of the defence are evaluated, as well as the potential to use the dissertation results in practice. The committee and opponents decide by secret ballot on whether they propose to award the postgraduate student with the academic degree or not.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  anglický   
POZNÁMKA
Dissertation defence is a state examination subject and must be performed by August 31st of the last academic year of the standard duration of the study.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 27.04.2023
Schválil: Garant Prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
Skip to content