Foreign language

Študijný program: parazitárne choroby zvierat denná forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   anglický
Kód predmetu: RRZaDS/EN df/22    Skratka: EN df
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Examination
Študijný program sa vyučuje v anglickom jazyku, niektoré časti informačného listu predmetu sú preto dostupné len v tomto jazyku.
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Metóda štúdia: present
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Žiadne
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
The first requirement for passing the foreign language exam is passing a foreign language course in the first year. A prerequisite for passing the foreign language exam is mastering the presentation of the doctoral dissertation topic in English.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Conditions for completion of course:
The first requirement for passing the foreign language exam is passing a foreign language course in the first year. A prerequisite for passing the foreign language exam is mastering the presentation of the doctoral dissertation topic in English.
Final assessment:
The foreign language examination takes the form of a presentation of the doctoral dissertation topic in English.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  anglický   
POZNÁMKA
During the postgraduate study, postgraduate students carry out scientific language preparation in at least one world language, unless they submitted, at the admission procedure, a valid document certifying that they passed a state examination in at least one world language.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 30.04.2023
Schválil: Garant Prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
Skip to content