Študijný program:     

Informácie o študijnom programe v akademickom roku
  
Názov študijného programu infekčné choroby zvierat
Názov študijného odboru 44. - veterinárske lekárstvo
Forma štúdia denná forma štúdia
Štandarná dĺžka študia 4 roky
Stupeň vysokoškolského štúdia tretí
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul PhD.
Typ štúdia jednoodborové štúdium
Kód PortálVŠ
Osoba zodpovedná za študijný program
Učitelia profilových predmetov
Študijná časť
Minimálny počet kreditov získaných za všetky predmety: 80
Minimálny počet kreditov získaných za povinné predmety: 70
Povinné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityRozsahUkončenie Vyučujúci
Blok - 1. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 50
210S
110S
210S
110S
110S
2, 3, 45Z
1, 25S
Blok - 2. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 30
2ZS15S
2, 3, 4ZS5Z
2ZS10S
Povinne voliteľné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityRozsahUkončenie Vyučujúci
Blok - 1. rok štúdia
1ZS5S
1ZS5S
1ZS5S
1ZS5S
1ZS5S
1ZS5S
1ZS5S
1ZS5S
Výberové predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityRozsahUkončenie Vyučujúci
Vedecká časť
Minimálny počet kreditov získaných za všetky predmety: 110
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityUkončenie
110Z
325Z
120Z
2, 3, 41Z
330Z
Ďalšie aktivity
Minimálny počet kreditov získaných za všetky predmety:
Štátne skúšky
Minimálny počet kreditov získaných za všetky predmety: 50
Povinné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityUkončenie
Blok - Štátne skúšky
Minimálny počet kreditov: 50
2ZS20SS
4ZS30OB
Povinne voliteľné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityUkončenie


Skratky:
- Profilový predmet študijného programu
CRŠ: centrálny register - portál VŠ
ZS: zimný semester
LS: letný semester
P: prednášky
C: cvičenia
Rozsah::
h: hodín za týždeň
s: hodín za semester
d: dní za semester
t: týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“.
Ukončenie::
Z: zápočet
ZS: zápočet a skúška
SS: štátna skúška
OB: obhajoba záverečnej práce
Skip to content