Študijný program:  

Komisia pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie ŠP kynológia, vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hippoterapii, pohoda a ochrana zvierat
P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia
1.Takáčová Daniela doc. MVDr. PhD. (predseda)Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
2.Barbušinová Eva RNDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
3.Beňová Katarína doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
4.Božíková Renáta Ing. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
5.Čurlík Ján doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
6.Iglódyová Adriana MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
7.Korim Peter doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
8.Kottferová Jana prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
9.Lacková Zuzana MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
10.Lazár Peter doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
11.Marcinčák Slavomír prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
12.Mihok Tomáš MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
13.Ráczová Beáta doc. PhDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
14.Skurková Lenka MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
15.Hájniková Fotulová Lucia MVDr.
16.Kottfer Ladislav MVDr. Regionálna veterinárna a potravinová správa Košice
17.Lehotay Richard Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
18.Rohaľ Samuel Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
19.Sič Oliver Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
20.Šoltésová Denisa doc. PhDr. PhD. Filozofická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove
21.Štaudinger Juraj Mgr. Zväz športovej kynológie
Dátum poslednej zmeny v databáze: 25. 10. 2023

Pre niektoré študijné programy sú komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie študijných programov spoločné. Zaradenie študijných programov v komisiách je nasledovné:
1. ŠP bezpečnosť krmív a potravín, ŠP trh a kvalita potravín, ŠP rodinný farmár a ŠP hygiena potravín
2. ŠP kynológia, ŠP vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a ŠP pohoda a ochrana zvierat
3. ŠP náuka o živočíchoch, ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (SJ, AJ) a ŠP veterinárna sestra (SJ, AJ)
4. ŠP farmácia
5. Študijné programy tretieho stupňa

DF - denná forma, EF - externá forma, SJ - slovenský jazyk, AJ - anglický jazyk

Skip to content