Študijný program:  

Komisia pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie ŠP tretieho stupňa
P.č. Priezvisko, meno, tituly Organizácia
1.Koščová Jana doc. MVDr. PhD. (predseda)Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
2.Čížková Daša prof. MVDr. DrSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
3.Faixová Zita prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
4.Kočišová Alica prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
5.Korim Peter doc. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
6.Legáth Jaroslav prof. MVDr. CSc. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
7.Marcinčák Slavomír prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
8.Mojžišová Jana Dr. h. c. prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
9.Mudroň Pavol prof. MVDr. PhD. Dip. ECBHM Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
10.Popelka Peter prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
11.Tkáčiková Ľudmila prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
12.Trbolová Alexandra prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
13.Valocký Igor prof. MVDr. PhD. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (zamestnanec)
14.Faix Štefan prof. MVDr. DrSc. Ústav fyziológie hospodárskych zvierat CBV SAV
15.Fedoročko Peter prof. RNDr. CSc. Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
16.Kaduková Michaela MVDr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
17.Kostičák Maroš MVDr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
18.Makiš Andrej MVDr. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (študent)
19.Várady Marián prof. MVDr. DrSc. Parazitologický ústav SAV
Dátum poslednej zmeny v databáze: 25. 10. 2023

Pre niektoré študijné programy sú komisie pre vytváranie, úpravu a periodické hodnotenie študijných programov spoločné. Zaradenie študijných programov v komisiách je nasledovné:
1. ŠP bezpečnosť krmív a potravín, ŠP trh a kvalita potravín, ŠP rodinný farmár a ŠP hygiena potravín
2. ŠP kynológia, ŠP vzťah človek-zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii a ŠP pohoda a ochrana zvierat
3. ŠP náuka o živočíchoch, ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo (SJ, AJ) a ŠP veterinárna sestra (SJ, AJ)
4. ŠP farmácia
5. Študijné programy tretieho stupňa

DF - denná forma, EF - externá forma, SJ - slovenský jazyk, AJ - anglický jazyk

Skip to content