Názov: ELISA v analýze kokcidiostatík a ich rezíduí : [ELISA in the analysis of coccidiostats and their residues]
Zápis: JUŠČÁKOVÁ, Daniela - KOŽÁROVÁ, Ivona. ELISA v analýze kokcidiostatík a ich rezíduí : [ELISA in the analysis of coccidiostats and their residues] In: Bezpečnosť a kontrola potravín : zborník prác z XVI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 28. - 29. marec 2019. 1. vyd. Nitra : SPU, 2019. ISBN 978-80-552-1978-3, s. 42-45.
Rok vydania: 2019
Kategória: AFD - Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách
Autori:JUŠČÁKOVÁ Daniela50 %
KOŽÁROVÁ Ivona50 %
Autori vydania:GOLIAN Jozef, ČAPLA Jozef, ANGELOVIČOVÁ Mária, CAPCAROVÁ Marcela
Vydanie: Bezpečnosť a kontrola potravín
zborník prác z XVI. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, Piešťany, 28. - 29. marec 2019
S. 42-45
Vydavateľ: SPU
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Nitra
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-552-1978-3
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Jazyk: slovenský
URL na ARL: https://arl4.library.sk/arl-uvlk/sk/detail-uvlk_un_cat-0031871-ELISA-v-analyze-kokcidiostatik-a-ich-rezidui/
Skip to content