Názov: Hodnotenie vplyvu výživy na množstvo a kvalitu mlieka a ekologickú záťaž : [Evaluation of the effect of nutrition on the quantity and quality of milk and the ecological load]
Zápis: MASKAĽOVÁ, Iveta - TAČAROVÁ, Marcela - VAJDA, Vladimír - TIMKOVIČOVÁ LACKOVÁ, Petra - FRAŇOVÁ, Beáta. Hodnotenie vplyvu výživy na množstvo a kvalitu mlieka a ekologickú záťaž : [Evaluation of the effect of nutrition on the quantity and quality of milk and the ecological load] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 66-76.
Rok vydania: 2023
Kategória: V2 - Vedecký výstup publikačnej činnosti ako časť editovanej knihy alebo zborníka
Typ výstupu: PRP - príspevok z podujatia
Autori:MASKAĽOVÁ Iveta0 %
TAČAROVÁ Marcela0 %
VAJDA Vladimír0 %
TIMKOVIČOVÁ LACKOVÁ Petra0 %
FRAŇOVÁ Beáta0 %
Autori vydania:BODNÁROVÁ Libuša, VAŠKOVÁ Janka, LOVAYOVÁ Viera
Vydanie: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy
Proceedings of lectures and posters: Safety and quality of milk and plant commodities - current issues and trends
Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií
USB kľúč, S. 66-76
Vydavateľ: UVLF
Číslo vydania: 1. vyd.
Miesto vydania: Košice
Krajina vydania: Slovensko
ISBN:978-80-8077-787-6
Oblasť výskumu: 200 - Veterinárske vedy
Odbor: Skupina študijných odborov: Poľnohospodárske a veterinárske vedy
Názov študijného odoboru: veterinárske lekárstvo
Jazyk: slovenský
Skip to content