Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu veterinárna sestra       Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 6.
Štandardná dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia denná forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia prvý
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul Bc.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 30     Ženy: 29     Muži: 1

1. ročník (30)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 1
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 0
Počet domácich študentov: 27
Počet zahraničných študentov: 3
Podiel domácich študentov: 90 %
Podiel zahraničných študentov: 10 %

Národnosť študentov

Slovensko - 27
Ukrajina - 2
Česká republika - 1

Mapa

 študujúci v anglickom jazyku    študujúci v slovenskom jazyku
Skip to content