Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu mikrobiológia       Opis študijného programu     Opis študijného programu
Názov študijného odboru biológia
Národný kvalifikačný rámec SKKR 8.
Štandardná dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia tretí
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul PhD.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 6     Ženy: 5     Muži: 1

1. ročník (3)
2. ročník (1)
3. ročník (2)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 0
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 0
Počet domácich študentov: 6
Počet zahraničných študentov: 0
Podiel domácich študentov: 100 %
Podiel zahraničných študentov: 0 %

Národnosť študentov

Slovensko - 6

Mapa

 študujúci v anglickom jazyku    študujúci v slovenskom jazyku
Skip to content