Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu infekčné choroby zvierat       Opis študijného programu     Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 8.
Štandardná dĺžka štúdia 4 roky
Forma štúdia denná forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia tretí
Jazyk uskutočňovania   anglický
Udeľovaný akademický titul PhD.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 0     Ženy: 0     Muži: 0

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 0
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 0
Počet domácich študentov: 0
Počet zahraničných študentov: 0
Podiel domácich študentov: 0,00 %
Podiel zahraničných študentov: 0,00 %

Národnosť študentov

Mapa

 zahraniční študenti    slovenskí študenti
Skip to content