Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu hygiena potravín       Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 7.
Štandardná dĺžka štúdia 6 rokov
Forma štúdia denná forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia spájajúci prvý a druhý
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul MVDr.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 121     Ženy: 96     Muži: 25

1. ročník (33)
2. ročník (25)
3. ročník (19)
4. ročník (15)
5. ročník (15)
6. ročník (14)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 5
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 0
Počet domácich študentov: 114
Počet zahraničných študentov: 7
Podiel domácich študentov: 94.21 %
Podiel zahraničných študentov: 5.79 %

Národnosť študentov

Slovensko - 114
Česká republika - 5
Ukrajina - 2

Mapa

 študujúci v anglickom jazyku    študujúci v slovenskom jazyku
Skip to content