Poľovníctvo

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVDCHZv/Poľ1 Kef*/11    Skratka: Poľ1 Kef*
  •  Kredity: 0
  •  Ukončenie: Zápočet
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 3
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 3   -   Za obdobie štúdia: 26 / 39 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:  
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
85 % účasť na prednáškach a praktických cvičeniach
Výsledky vzdelávania
Študent na konci semestra nadobudne vedomosti z histórie poľovníctva na Slovensku, hospodárskeho významu poľovníctva. Oboznámi sa s aktuálne platnou poľovníckou legislatívou, so stanovami SPZ, SPK, etickým kódexom a poľovníckym poriadkom. Nadobudne vedomosti z biológie a zoológie veľkej srstnatej a pernatej zveri (parohatej, rohatej a diviačej raticovej zveri a veľkých šeliem) a malej srstnatej a pernatej zveri. Ďalej získa praktické poznatky z organizácie spoločných poľovačiek, využívania poľovne upotrebiteľných psov, zvykmi, obyčajmi pri love a z posudzovania, vyšetrenia a vyvrhovania zveri.
Stručná osnova predmetu
Disciplína oboznamuje študentov s problematikou právnych predpisov vzťahujúcich sa na poľovníctvo (zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, vykonávacia vyhláška č. 344/2009 k zákonu o poľovníctve).
V zmysle zákona o poľovníctve obsahom predmetu je niekoľko základných oblastí:
- poľovnícka osveta
- poľovnícka zoológia a biológia zveri,
- manažment
- výzbroj a výstroj
Sylabus predmetu
Sylabus prednášok
1. História poľovníctva na Slovensku a hospodársky význam poľovníctva.
2. Zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, vyhláška MP SR. 344/2009 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o poľovníctve.
3. Zákon č. 43/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, sústava NATURA 2000,
4. Biológia a zoológia parohatej raticovej zveri,
5. Biológia a zoológia rohatej raticovej zveri a diviačej zveri
6. Biológia a zoológia malej srstnatej a pernatej zveri
7. Manažment poľovnej zveri - poľovnícke plánovanie
8. Selekcia a regulácia početnosti
9. Poľovnícka výstroj, výzbroj a pobytové znaky
10. Lov hlavných druhov poľovnej zveri.
11. Individuálne, kolektívne a zvláštne spôsoby poľovania, poľovnícke zvyky a obyčaje.
12. Poľovnícka osveta - etický kódex a poľovnícky poriadok
13. Stanovy Slovenskej poľovníckej komory a disciplinárny poriadok
Sylaby praktických cvičení
1. blok (1-4 cvičenie): praktická poľovačka na malú zver - ÚZ Rozhanovce,
2. blok (5-8 cvičenie): praktická poľovačka na diviačiu zver - ÚZ Rozhanovce.
3. blok (9-12. cvičenie): vyvrhovanie a ošetrovanie zveriny, zužitkovanie a delenie zveriny
4. blok (13. cvičenie): chovateľské prehliadky a hodnotenie trofejí metódami CIC,
Odporúčaná literatúra
Ciberej, J., Lebocký, T., a kol.: VI. Právne predpisy na úseku poľovníctva, zbraní a streliva a ochrany prírody. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2013.
Ciberej. J.: II. Zoológia a biológia zveri. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2013.
Ciberej. J., Krajniak, D., a kol.: IV. Lov zveri a poľovnícke plánovanie. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2013.
Lacko, K., Ciberej, J. a kol.: I. Poľovnícka osveta. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2013.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Biológia a základy ekológie
Podmienky na absolvovanie predmetu:
85 % účasť na prednáškach a praktických cvičeniach
Záverečné hodnotenie:
- zápočet
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 333
ABCDEFX
0.699.4
 
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content