Biológia a základy ekológie

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaBIOaGEN/BaZE Kef/18    Skratka: BaZE Kef
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 2   -   Za obdobie štúdia: 26 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Nadväzujúce:       
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU
žiadna
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
1. Aktívna účasť na cvičeniach a prednáškach v rozsahu 60% a absolvovanie výučbových blokov v zmysle študijného poriadku UVLF.
2. Protokoly z jednotlivých cvičení.
3. Úspešné absolvovanie zápočtového testu a skúšky v zmysle študijného poriadku UVLF
Výsledky vzdelávania
Študenti by mali po absolvovaní predmetu ovládať základy bunkovej biológie, s vedomosťami o základnej štruktúre prokaryotických a eukaryotických buniek. Zároveň získajú aj teoretické vedomosti týkajúce sa základných biologických procesov prebiehajúcich na úrovni bunky. Vďaka praktických cvičeniam si študenti osvoja prácu s mikroskopom, ako aj prípravu jednotlivých preparátov a vzoriek s vyvodením záverov pozorovania. Študent získa základné vedomosti aj z ekológie, zaoberajúce sa študovaním medzi živým organizmom a prostredím, v ktorom žije. Poznanie biologických zákonitostí vývoja prírody, má viesť študenta k tomu, aby tieto zákonitostí riadil v prospech blaha človeka.
Stručná osnova predmetu
Úvod do biológie (genéza biológie, obsah a predmet vedy). Evolúcia a geologické aspekty vzniku života.
Živé systémy, ich vlastnosti, hierarchia živých systémov: nebunkové organizmy: prióny, viroidy a vírusy, jednobunkové organizmy, bunkové kolónie, mnohobunkové organizmy). Chemické zloženie bunky (biopolyméry a ich funkcie, bielkoviny, DNA a RNA lipidy, polysacharidy).
Bunkový povrch, biologické membrány a mambránový transport (cytoplazmatická membrána, bunkové receptory, exoskelet, pasívny transport: difúzia, osmóza; aktívny transport: riadená endocytóza, fagocytóza, pinocytóza; exocytóza). Bunkové organely (endomembránové systémy, ribozómy, lyzozómy, cytozómy, vakuoly, inklúzie, cytoskelet).
Bunkové jadro a jadierko (organizácia chromatínu, nukleozómy, teloméry, bunkový cyklus, proteosyntéza). Energia a metabolizmus (mitochondrie, katabolizmus a anabolizmus, ATP). Typy buniek (charakteristika jednotlivých ríš, prokaryotické bunky, baktérie, eukaryotické bunky živočíchov, sekrečné bunky, krvné bunky, svalové bunky, nervové bunky, gaméty, nádorové bunky).
Úvod do ekológie (predmet a význam, Zákon o ochrane prírody a krajiny, medzinárodné dohovory a organizácie, ekologické pojmy).
Sylabus predmetu
Sylabus prednášok:
1. Biológia ako komplex biologických vied, bunková biológia. Metodológia biológie.
2. Živý systém a jeho organizácia. Nebunkové organizmy, štruktúra bunky, prokaryotická a eukaryotická bunka.
3. Bunkové organely, membránové bunkové štruktúry a ich funkcia, plazmatická membrána, membránové receptory. Cytoskelet a funkcia cytoskeletových systémov.
4. Chemické zloženie bunky (makromolekuly).
5. Biomembrány: všeobecný význam membránového princípu, transport látok cez biomembrány, voľná difúzia, prenášačový transport, endocytóza, exocytóza.
6. Reprodukcia buniek: fázy a regulácia bunkového cyklu, mitóza, amitóza, meióza.
7. Biosyntéza informačných makromolekúl a bielkovín.
8. Energetický metabolizmus (bunkové dýchanie, fotosyntéza).
9. Patológia bunky.
10. Vplyv prostredia na bunku.
11. Úvod do ekológie (základné ekologické pojmy a ich charakteristika, organizmy a prostredie, zložky prostredia)
12. Populácia a spoločenstvo, vzťahy medzi populáciami.
13. Ekosystém, biosféra, krajinná ekológia.
Sylabus cvičení:
1. Úvod do praktických cvičení (bezpečnosť pri práci, zásady práce na praktickom cvičení, vedenie protokolu, základy mikroskopovania)
2. Mikroskopovanie (druhy mikroskopov, funkcie jednotlivých častí, svetelného mikroskopu, jednoduché úlohy pre mikroskopické cvičenia, chyby pri mikroskopovaní a ich odstránenie)
3. Príprava a pozorovanie natívnych a trvalých preparátov.
4. Látkové zloženie živej hmoty (dôkaz organických zlúčenín – bielkovín, cukrov, tukov, NK)
5. Pozorovanie vybraných bunkových štruktúr v svetelnom mikroskope.
6. Počítanie krvných buniek.
7. Prestup látok cez cytoplazmatickú membránu (osmotické javy v živočíšnej bunke, plazmolýza, deplazmolýza, hemolýza)
8. Bunka a prostredie (vplyv cytoplazmatických jedov, fytocindov a narkotík na bunku)
9. Živočíšne bunky (pozorovanie jednotlivých typov buniek)
10. Pôsobenie teploty na živočíšne bunky (stanovenie životaschopnosti buniek pri zmrazovaní a rozmrazovaní)
11. Sukcesia
12. Biodiverzita na Slovensku
13. Hydrosféra a živé organizmy. Zápočet.
Odporúčaná literatúra
1. Alberts, B. a kol. Základy buněčné biológie.
2. Luptáková, L., Valenčáková, A., Špalková, M. Základy biológie. UVLF, Košice, 2019, 123 s
3. Luptáková Lenka: Návody na praktické cvičenia z Biológie, 2021. .
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
žiadna
Priebežné hodnotenie:
Účasť na cvičeniach v zmysle Študijného poriadku UVLF. 51-% úspešnosť z priebežnej kontroly v 9. týždni semestra - podmienka pre udelenie zápočtu.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. Aktívna účasť na cvičeniach a prednáškach v rozsahu 60% a absolvovanie výučbových blokov v zmysle študijného poriadku UVLF.
2. Protokoly z jednotlivých cvičení.
3. Úspešné absolvovanie zápočtového testu a skúšky v zmysle študijného poriadku UVLF
Záverečné hodnotenie:
Skúška pozostáva z písomnej testu. Výsledné hodnotenie študenta je v zmysle študijného poriadku UVLF v Košiciach.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 80
ABCDEFX
11.2523.7536.2510.018.750.0
 
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content