Základy výcviku psov

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: K-MZ/ZklVP Kef3/19    Skratka: ZklVP Kef3
  •  Kredity: 3
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:       
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Účasť na výuke v zmysle Študijného poriadku UVLF;
100% účasť na praktických cvičeniach
Jednu neúčasť na praktickom cvičení môže ospravedlniť vyučujúci.
Výsledky vzdelávania
Študent ovláda teoretické pravidlá pri dodržiavaní fyziologických zákonitostí VNČ pri výchove a výcviku psov. Ovláda metodiky výcviku psov klasickým "pavlovským" podmieňovaním - chuťovo dráždivá metóda, mechanická metóda, kontrastná a napodobňovacia. Ovláda metodiky výcviku, ktoré sú založené na operantnom podmieňovaní (pozitívna motivácia, pozitívny trest, negatívna motivácia, negatívny trest.
Stručná osnova predmetu
Predmet je zameraný na podmienky a fyziologické možnosti výchovy a výcviku psov. Ranná a juvenilná ontogenéza psa v súvislosti s výchovou a výcvikom psov. Teoretické zvládnutie výcviku psov klasickým "pavlovským" podmieňovaním a modernými výcvikovými metódami - operantným podmieňovaním (pozitívna motivácia, kliker trénig,shaping, targeting ). Predmet je zameraný na výcvik poslušnosti rodinných športových, služobných a poľovníckych psov. Rieši metodiky výcviku pachových prác, identifikácia predmetu, obrana psovoda, ochrana majetku, prekonávania prekážok). Analyzuje podiel úspešnosti psovoda, pomocníkov a aj psov samotných podľa plemena a individuálnych povahových vlastností jedinca. Rieši problémové správanie psov.
Sylabus predmetu
PREDNÁŠKY
1. Ontogenéza psa (ranná a juvenilná)
2. Výchova psa (rodinného, športového, poľovníckeho, služobného) a výber jedinca
3. Metodiky výcviku psa
4. Hra – výcviková metóda založená na koristníckom pude
5. Klasické výcvikové metódy
6. Operantné podmieňovanie – pozitívna motivácia (kliker tréning, shaping, targeting)
7. Metodiky výcviku psa – základná poslušnosť rodinného psa
8. Metodiky výcviku psa – základná poslušnosť športového, poľovníckeho a služobného psa
9. Metodiky výcviku psa – prekonávania prekážok (športového psa)
10. Metodiky výcviku psa – pachové práce (stopy, stopovanie)
11. Metodika výcviku psa – pachové práce (identifikácia predmetu a prinášanie)
12. Metodiky výcviku psa – obrana psovoda a ochrana objektu
13. Problémové správanie psov, chyby psovoda pri výcviku psa
PRAKTICKÉ CVIČENIA
1. Vývojové etapy psa od narodenia až po pohlavne dospelého jedinca. Výber vhodného jedinca.
2. Výcvik hrou, využívanie koristníckeho pudu.
3. Povelová metodika cvikov,
4. Používanie výcvikových pomôcky.
5. spôsoby motivácie psa a tresty psa.
6. Riešenie vybraných cvikov poslušnosti a riešenie vhodných výcvikových metód (klasické a operantné podmieňovanie) podľa plemena a individuálnemu prístupu k jedincovi.
7. Výchova psa a nadväznosť na výcvik – výchova rodinného, športového, poľovníckeho a služobného psa (spôsoby optimálneho prístupu k prechodu výchovy na výcvik).
8. Výber správnych výcvikových metód pre výcviku psa od šteňaťa - základná poslušnosť a ovládateľnosť rodinného psa, športového, poľovníckeho a služobného.
9. Metodiky výcviku psa – pachové práce – zásady kladenia pachových stôp, výberu terénu, identifikácia predmetov, spôsoby motivácie.
10. Využívanie koristníckeho pudu pri obrane psovoda a ochrane majetku (stráženie). Práca figuranta a používanie ochranných pomôcok.
11. Metodika označovania a vyhľadávania pachu – praktické ukážky využívania pozitívnej motivácie (kliker, tagteting).
12. Výber vhodných výcvikových metód pri riešenie vybraných problémových správaní psov.
13. Riešenie chýb psovoda, ktorých sa pri výcviku psa dopúšťa.
Odporúčaná literatúra
Karel Němec, Karel Hartl Ing., Jan Skuhrovský: Výcvik psa
Hrušovský a kol.: Pes a jeho výcvik, Naše vojsko, Praha 1990,
Ďurišin, V: Policajná kynológia, teória a prax, 2016, Vyd. UVLF v Košiciach
Růžička, J.: Pes k obraně osob a k ochraně majetku, Dona, České Budějovice 1996
Pat B. Millerová: Pozitívní metody výchovy psa, Vyd. Plot, 2012
Šusta F.: Tréning je rozhovor, Vyd. Plot, 2016
Eichler I.: Problémové chování psu, Vyd. Plot, 2011
Muller M.: Výcvik ochranného psa, Vyd. Nakladatelství Brázda, 2009
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Biológia, fyziológia, Všeobecná zootechnika a plemená psov
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Účasť na výuke v zmysle Študijného poriadku UVLF;
100% účasť na praktických cvičeniach
Jednu neúčasť na praktickom cvičení môže ospravedlniť vyučujúci.
Záverečné hodnotenie:
Zápočet, písomná/ústna skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 45
ABCDEFX
62.2220.013.332.222.220.0
 
Dátum poslednej zmeny: 29.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content