Poľovníctvo

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVDCHZv/Poľ2 Kef*/11    Skratka: Poľ2 Kef*
  •  Kredity: 2
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 4
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 4   -   Za obdobie štúdia: 26 / 52 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:  
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
85 % účasť na prednáškach a praktických cvičeniach
- úspešné absolvovanie skúšky
Výsledky vzdelávania
Študent na konci semestra nadobudne vedomosti s problematiky chovu a starostlivosti o zver, poľovníckeho plánovania, najzávažnejších chorôb zveri, histórie poľovníckeho strelectva, právnych predpisov na úseku zbraní a streliva ako aj poskytovania prvej pomoci pri úrazoch spôsobených pri výkone poľovníctva.. Ďalej získa praktické skúsenosti z používania poľovných zbraní.
Stručná osnova predmetu
Disciplína oboznamuje študentov s problematikou právnych predpisov vzťahajúcich sa na poľovníctvo (zákon č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, vykonávacia vyhláška č. 344/2009 Z.z. k zákonu o poľovníctve). V zmysle zákona o poľovníctve obsahom predmetu je poľovnícka osveta, poľovnícka zoológia a biológia zveri, lov a poľovnícke plánovanie.
Sylabus predmetu
Sylaby prednášok
1. Hlavné zásady výživy zveri - základné živiny
2. Poľovnícke hospodárenie - rajonizácia chovu zveri
3. Manažment zveri - poľovnícke plánovanie
4. Selekcia a regulácia početnosti
5. Chov hlavných druhov pernatej a srstnatej zveri, zvernicové a farmové chovy raticovej zveri
6. Poľovnícke zariadenia - krmoviská, kŕmidlá, soliská, soľníky, posedy, zásedy a strelecké záštity, chodníky a chytacie zariadenia.
7. Infekčné choroby zveri vírusového a bakteriálneho pôvodu
8. Parazitárne a neinfekčné choroby zveri
9. Zákon o zbraniach a strelive č. 190/2003 Z.z. a vykonávacia vyhláška MV SR k zákonu o zbraniach
10. Poľovnícke strelectvo, historický vývoj zbraní a streliva
11. Rozdelenie a konštrukcia zbraní a streliva , poľovnícka optika
12. Právne predpisy o zbraniach a strelive
13. Zásady poskytovania prvej pomoci pri poraneniach spôsobenými strelnými zbraňami a prvá
pomoc.
Sylaby praktických cvičení - blok.
1. blok: technológie chovu a prevencia chorôb u malej zveri
2. blok: technológie chovu a prevencia chorôb u raticovej zveri
3. blok: asanácia a dezinfekcia kŕmnych zariadení v chove malej zveri
4. blok: asanácia a dezinfekcia kŕmnych zariadení v chove raticovej zveri
5. blok: prvý výcvik s brokovnicou a malokalibrovkou
6. blok: druhý výcvik s brokovnicou a malokalibrovkou
7. blok: praktická skúška z používania strelných zbraní a strelieb
Odporúčaná literatúra
Ciberej, J. a kol.: Starostlivosť o zver a choroby zveri, PaRPRESS, 2001
Garaj, Kropil: Poľovníctvo, Vyd. TUZVO, Zvolen, 2010
Ciberej. J., Rajský, D., a kol.: III. Starostlivosť o zver a choroby zveri. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2013.
Lebocký, T., a Engel, Š.: VII: Poľovnícke strelectvo a prvá pomoc pri úrazochoch spôsobených pri výkone poľovníctva. Vydavateľstvo TU vo Zvolene, 2013.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Biológia a základy ekológie
Podmienky na absolvovanie predmetu:
85 % účasť na prednáškach a praktických cvičeniach
- úspešné absolvovanie skúšky
Záverečné hodnotenie:
- zápočet
- skúška formou testu
- praktická skúška z používania strelných zbraní a strelieb
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 210
ABCDEFX
27.6221.4320.9517.1411.431.43
 
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content