Etológia a poruchy správania sa psov

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaŽPVLE/EaPSP Kef3/19    Skratka: EaPSP Kef3
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 3
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 3   -   Za obdobie štúdia: 26 / 39 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:     
Nadväzujúce:   
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Dochádzka podľa študijného poriadku, odovzdanie protokolov z praktických cvičení, úspešné zvládnutie priebežných písomiek a záverečného testu.
Výsledky vzdelávania
Študent absolvovaním predmetu získa znalosti o princípoch správania živočíchov, bude poznať prejavy správania psov, mať informácie o prevencii a terapii primárnych a sekundárnych abnormálnych foriem správania sa psov.
Stručná osnova predmetu
pojem etológia, história, význam z pohľadu biologického, vplyvy na správanie
- vnútorná regulácia správania, vrodené, naučené správanie, jeho formy, ontogenéza správania, význam imprintingu, motivačné aspekty správania, modifikácia správania skúsenosťami
- aplikovaná etológia, význam pre prax a výskum, stav a pojem welfare, správanie psov v chorobnom stave, stres, distres, frustrácia, deprivácia, adaptačné stratégie
- základné formy etopatií, eto-dotazník, etogram psa, metodológia pozorovania, diagnostika, terapia etopatií, behaviorálny a environmentálny prístup
- psychosociálne vzťahy človek - pes
Sylabus predmetu
Osnova prednášok :
1. Etológia – história výskumu správania zvierat.
2. Domestikácia zvierat.
3. Zmyslový a motorický aparát ako predpoklad správania. Senzorická percepcia psa. Význam komunikácie, komunikácia psovitých
4. Základné mechanizmy regulácie správania – CNS- úloha hormónov a vegetatívneho nervstva; stres; etologická interpretácia stavu welfare.
5. Vrodené faktory správania – základy adaptačného správania, motivácia
6. Psychosociálne vzťahy človek a pes, úvod do problematiky abnormálneho správania, neurobiológia.
7. Emócie psov, abnormálne správanie psov (etopatie), kategorizácia etopatií, terapeutické východiska behaviorálnych anomálií. Averzívne emocionálne stavy psov (strach, fóbia, deštruktívne správanie, separačná anxieta) – príčiny, prevencia, možnosti nápravy.
8. Modifikácia správania skúsenosťami; učenie; kognitívne procesy.
9. Genetika správania, ontogenéza správania, sociálne správaniezvierat
10. Využitie etológie pri výcviku psov
11. Sekundárne etopatie ako dôsledok klinických diagnóz psov
12. Sekundárne etopatie ako dôsledok klinických diagnóz psov
13. Abnormálne motorické správanie – hyperaktivita, extrémna vokalizácia, et-epimeletická anomália, migračné aktivity, nežiaduce digestívne správanie (koprofágia, pica, anorexia, polydipsia); nežiaduce eliminačné správanie, nadmerná submisivita; problémové materské správanie, stereotypné kompulzívne správanie, význam etológie pre prax.
Osnova praktických cvičení:
1. Domestikácia a evolúcia správania psa. Metodológia a metódy etologického výskumu.
2. Etogram psa, jednotlivé formy správania psa, pozorovanie správania a tvorba etogramu.
3. Ontogenéza psa, raná skúsenosť a jej dôsledky, socializácia a habituácia.
4. Vedomie zvierat, inteligencia zvierat, sociokognitívne schopnosti psov.
5. Temperament psa, testy temperamentu psov
6. Canisterapia – história, súčasnosť, aplikačné možnosti, výber vhodného psa.
7. Agresívne správanie psov, etologické východiská normálnej agresivity, prevencia agresivity, etologické východiská abnormálnej agresivity, test agresivity psa, možnosti prevencie.
8. Pozorovanie a hodnotenie správania psov - útulok
9. Pozorovanie a hodnotenie správania psov - útulok
10. Terénne cvičenie – praktické ukážky využitia etológie pri výcviku psov
11. Sekundárne etopatie - riešenie modelových prípadov kynologickej praxe.
12. Sekundárne etopatie - riešenie modelových prípadov kynologickej praxe.
13. Kontrola štúdia testom, tvorba a význam etodotazníka, riešenie modelových prípadov kynologickej praxe.
Odporúčaná literatúra
Povinná literatúra:
Kottferová,J.: Etológia, učebné texty pre bakalárske štúdium „Kynológ“, UVL Košice, 2007
Kottferová,J., Novacký,M., Mareková,J., Hvozdík,A.: Veterinárna etológia, Vienala Košice, 2008,pp. 357.
Doporučená literatúra:
Czako, M., Novacký, M.: Porovnávacia psychológia, Slov. pedagogické nakladateľstvo, Bratislava, 1985
Veselovský,Z.: Etologie, biologie chování zvířat, Academia Praha, 2005
Lorenz, K.: Základy etológie, Academia, Praha 1993
O´Farrell, V.: Manual of canine behaviour
Veselovský, Z.: Chováme sej ako zvířata?, Panorama, Praha, 1992
Abrantes, R.: Řeč psů, Dona, 1999, 230
Abrantes, R.: Vývoj sociálního chování psů, Dona, 1999
Eichler,I.: Problémové chování psu.PLOT,2000,133, ISBN 80-902603-6-5.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
biológia, fyziológia
Priebežné hodnotenie:
Priebežná kontrola sa vykonáva formou odovzdávania protokolov, seminárnych prác a absolvovania priebežných písomných testov.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Dochádzka podľa študijného poriadku, odovzdanie protokolov z praktických cvičení, úspešné zvládnutie priebežných písomiek a záverečného testu.
Záverečné hodnotenie:
skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 522
ABCDEFX
22.4114.9416.0913.7915.7117.05
 
Dátum poslednej zmeny: 02.04.2019
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content