Genetika a plemenitba psov

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaBIOaGEN/GaPP Kef/20    Skratka: GaPP Kef
  •  Kredity: 5
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 2   -   Za obdobie štúdia: 26 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:       
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU
nie je
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Podmienkou absolvovania predmetu je účasť na cvičeniach a písomná skúška. Na cvičeniach je potrebná aktívna účasť. Jedno vymeškané cvičenie je uznané bez náhrady. Ďalšie vymeškané cvičenia (maximálne dve) je potrebné nahradiť po dohode s vyučujúcim. Konzultácie je potrebné dohodnúť s pedagógom.
Výsledky vzdelávania
Získanie znalostí zo všeobecnej genetiky (klasickej a molekulovej) vo vzťahu k dedičným ochoreniam psov a spôsobu ich prenosu na potomkov. Určenie typu dedičnosti a stanovenie rizika ochorenia pre potomkov. Oboznámenie sa s najvýznamnejšími metódami molekulovej biológie a genetiky. Oboznámenie sa s metódami plemenitby. Výstupy dávajú možnosť aktívne pôsobiť v oblasti ovplyvňovania dedičných vlastností u psov a prevencie kumulovania nežiadúcich vlastností v chovoch.
Stručná osnova predmetu
Predmet je zameraný na využitie získaných poznatkov z genetiky a plemenárskej biológie v nasledujúcich oblastiach:
• Metódy na určenie typu dedičnosti hodnoteného znaku
• Dedičnosť sfarbenia, typu osrstenia, niektorých povahových a ďalších plemenných znakov pre vybrané plemená psov a možnosti ich ovplyvnenia.
• Výpočty génových a genotypových frekvencií pre populáciu, výpočet genetického rizika
• Voľba metódy plemenitby vo vzťahu k štruktúre populácie a chovu
a genetické základy pozitívnej a negatívnej selekcie v chovoch.
• Postupy na určeniu genetickej etiológie ochorení a nežiadúcich vlastností a metódy prevencie proti ich šíreniu .
Sylabus predmetu
Sylabus prednášok:
1. Úvod, základná genetická terminológia. 2 hod.
2. Genetický kód a realizácia genetickej informácie. 2 hod.
3. Dedičnosť pohlavia. 2 hod.
4. Charakteristika základných typov dedičnosti. 2 hod.
5. Populačná genetika kvalitatívnych znakov Hardy-Weinbergov zákon a jeho aplikácia. Koeficient
dedivosti (h2 ). 2 hod.
6. Zdravie a chorobnosť. Genetika porúch plodnosti-prehľad porúch na jednoduchom a zložitom
genetickom základe. 2 hod.
7. Príbuzenská a nepríbuzenská plemenitba ( Inbreeding a heteróza ) a ich následky. 2 hod.
8. Sfarbenie psov. 2 hod.
9. Vývinová genetika, génová kontrola diferenciácie buniek, tkanív orgánov a orgánových
systémov. Embryokritická perioda a embryokritické fázy u psa. Najčastejšie vývinové chyby psov
ich klasifikácia a frekvencia. doc. 2 hod.
10. Prehľad dedičných ochorení u psov. 2 hod.
11. Využitie molekulových metód pri detekcii ochorení psov. 2 hod.
12. Metódy určenia pôvodu u psov. (DNA markery, fingerprinting, DNA profiling, polymorfné
proteíny). 2 hod.
13. Genetická analýza v chovateľskej praxi. 2 hod.
Sylabus cvičení:
1. Typy bunkového delenia – mitóza a meióza. 2 hod.
2.Mendelove zákony a ich praktická aplikácia v plemenárskej práci a genetike zdravia. 2 hod.
3. Vzťahy nealelických génov (pleiotropia, epistáza a hypostáza) ich príklady v chove psov. 2 hod.
4. Dedičnosť pohlavne viazaná a jej význam v chovateľskej praxi. 2 hod.
5. Analýza rodokmeňa, postupy, symboly. 2 hod.
6. Stanovenie genetického rizika postihnutých potomkov. (apriórne riziko, Bayesova veta). 2 hod.
7. Hardy-Weinbergov zákon populačnej rovnováhy a jeho využitie v plemenitbe. 2 hod.
8. Polygénne kódované znaky a vlastnosti. Výpočet výšky koeficientu dedivosti (h2) a jeho úloha
pri voľbe metódy plemenitby. 2 hod.
9. Koeficient inbreedingu a jeho stanovenie, heterózny efekt a ich využitie v plemenitbe psov.
2 hod.
10. Sfarbenie psov. 2 hod.
11. Prehľad dedičných ochorení u psov. 2 hod.
12. Hodnotenie genotoxických účinkov prostredia (testy mutagenity). 2 hod.
13. Mendelovská, Pedigree a multifaktorová analýza v chovateľskej praxi. Zápočtový test 2 hod.
Odporúčaná literatúra
Zoznam odporúčanej literatúry pre predmet Genetika a plemenitba pre ŠO Kynológia:
1. Dianovský,J., Šiviková,K., Holečková, B.: Genetika pre kynológov UVLF Košice, 2011
2. Šiviková,K., Dianovský,J.: Veterinárna Genetika, UVL Košice,2000
3. Dostál. J.: Chov psu. Genetika v kynologické praxi ,Dona, České Budejovice, 2010
4. M.B.Willis : Practical Genetics for Dog Breeders,Book News,Portland, Or.USA(
1992)
5. Nicholas, F.W.: Introduction to Veterinary Genetics 3rd ed., Willey, Blackwell, 2010
6. Schmutz, S.M., T. G. Berryere . A review of the genes affecting coat color and
pattern in domestic dogs. Animal Genetics 38: 539-549 , 2007
7. Gough A., Thomas A.: Breed predisposition to disease in dogs and cats. Wiley/Blackwel
2004, 248pp.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Osvojenie si základov predmetov Biológia, Morfológia a Fyziológia
Priebežné hodnotenie:
Nie je
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Podmienkou absolvovania predmetu je účasť na cvičeniach a písomná skúška. Na cvičeniach je potrebná aktívna účasť. Jedno vymeškané cvičenie je uznané bez náhrady. Ďalšie vymeškané cvičenia (maximálne dve) je potrebné nahradiť po dohode s vyučujúcim. Konzultácie je potrebné dohodnúť s pedagógom.
Záverečné hodnotenie:
Zápočet a písomná skúška.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
POZNÁMKA
Predmet je povinný a jeho výučba a hodnotenie prebieha v štandardnom režime Štud a skúšobného poriadku UVLF.
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 281
ABCDEFX
1.4213.5221.3534.8828.110.71
 
Dátum poslednej zmeny: 29.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content