Všeobecná zootechnika a plemená psov

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVDCHZv/VZaPP2 Kef3/18    Skratka: VZaPP2 Kef3
  •  Kredity: 12
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 2   -   Za obdobie štúdia: 26 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:  
Nadväzujúce:  
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí adekvátne teoretické vedomosti z vybranej prebratej tematiky písomným testom a poznávania plemien psov. V priebehu semestra obhájiť prezenčnou formou vo forme Power Pointu seminárnu prácu v časovom limite 5-10 minút prezentácie. Dodržať podmienky dochádzky v rámci cvičení v zmysle študijného poriadku UVLF. Od študentov je potrebná aktívna účasť na cvičeniach a 100 % aktívna účasť ukážok a výjazdov. Po získaní zápočtu v zmysle študijného poriadku UVLF budú pripustení na skúšku v rozsahu celého prebraného učiva v prezenčnej forme vo forme testu a ústnej odpovede.
Výsledky vzdelávania
Študenti nadobudnú teoretické vedomosti a praktické skúsenosti z poznávania plemien psov, ako aj manipulácii s nimi. V rámci praktických cvičení získajú skúsenosti s posudzovaním exteriéru psov, ktoré im budú nápomocné pri určovaní plemien v samotnej praxi, nakoľko jednotlivé plemená psov sa odlišujú na základe určitých morfologických znakov pre určité skupiny psov charakteristické. Dokážu potom rozlíšiť základné plemená psov v rámci jednotlivých skupín FCI. Nadobudnuté skúsenosti z oblasti pristupovania a fixácie zvierat. Budú informovaní o možnostiach trvalej nezameniteľnej identifikácie zvierat, ako aj krátkodobej identifikácii napr. pri rôznych veterinárnych úkonoch.
Stručná osnova predmetu
V LS je výučba zameraná na charakteristiku skupín plemien psov podľa rozdelenia FCI a popis jednotlivých plemien psov (LS FCI III- FCI X.). Študenti získajú informácie o typických morfologických znakoch jednotlivých FCI. skupín, ako aj o typických charakteristikách plemien. V rámci jednotlivých FCI. skupín poukázanie na históriu používania jednotlivých skupín, typických predstaviteľov v rámci skupiny, ich skrátený popis pôvodu a exteriéru plemien, ich historické a dnešné využitie, prípadne posúdenie zmien vo využití. Samostatná práca študenta zameraná na schopnosť posúdenia charakteristík plemena a rozdielov oproti iným plemenám.
Sylabus predmetu
Sylabus prednášok z predmetu všeobecná zootechnika a plemená psov ŠO Kynológia na letný semester
1. prednáška Plemenná charakteristika poľovných plemien psov – vysokonohé a nízkonohé teriéry História používania poľovných plemien psov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy.
2. prednáška Plemenná charakteristika poľovných plemien psov – teriéry typu bull a trpasličie teriéry, jazvečíky História používania poľovných plemien psov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy.
3. prednáška Plemenná charakteristika špicov a (pôvodných) primitívnych plemien psov História používania plemien psov, predstavitelia týchto skupín, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy.
4. prednáška Plemenná charakteristika špicov a (pôvodných) primitívnych plemien psov História používania plemien psov, predstavitelia týchto skupín, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy.
5. prednáška Plemenná charakteristika poľovných plemien psov – duriče. História používania poľovných plemien psov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy.
6. prednáška Plemenná charakteristika poľovných plemien psov – farbiare a príbuzné plemená. História používania poľovných plemien psov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy.
7. prednáška Plemenná charakteristika poľovných plemien psov – stavače História používania poľovných plemien psov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy.
8. prednáška Plemenná charakteristika poľovných plemien psov – sliediče, retrievre a vodné psy. História používania poľovných plemien psov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy.
9. prednáška Plemenná charakteristika spoločenských plemien – malé anglické španiele, bišóny a príbuzné plemená, čivavy, japonský španiel a pekinský palácový pes. História používania spoločenských plemien psov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy.
10. prednáška Plemenná charakteristika spoločenských plemien - malé kontinentálne španiele, kromfohrländer, malé belgické plemená, malé molosoidné (dogovité) psy. História používania spoločenských plemien, predstaviteľov tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy.
11. prednáška Plemenná charakteristika spoločenských plemien – naháče, pudle, tibetské plemená psov. História používania spoločenských plemien, predstaviteľov tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy.
12. prednáška Plemenná charakteristika chrtov. História používania plemien chrtov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy.
13. prednáška Poznávanie plemien psov FCI III.-X. – obrázky
Sylabus cvičení z predmetu všeobecná zootechnika a plemená psov ŠO Kynológia na letný semester
1. cvičenie Plemenná charakteristika poľovných plemien psov –– vysokonohé a nízkonohé teriéry História používania poľovných plemien psov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy. Predvedenie predstaviteľa plemena, posúdenie exteriéru. Videá.
2. cvičenie Plemenná charakteristika poľovných plemien psov – teriéry typu bull a trpasličie teriéry, jazvečíky História používania poľovných plemien psov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy. Predvedenie predstaviteľa plemena, posúdenie exteriéru. Videá.
3. cvičenie Plemenná charakteristika špicov a (pôvodných) primitívnych plemien psov História používania plemien psov, predstavitelia týchto skupín, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy. Predvedenie predstaviteľa plemena, posúdenie exteriéru. Videá.
4. cvičenie Plemenná charakteristika špicov a (pôvodných) primitívnych plemien psov História používania plemien psov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy. Predvedenie predstaviteľa plemena, posúdenie exteriéru. Videá.
5. cvičenie Plemenná charakteristika poľovných plemien psov – duriče. História používania poľovných plemien psov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy. Predvedenie predstaviteľa plemena, posúdenie exteriéru. Videá.
6. cvičenie Plemenná charakteristika poľovných plemien psov – farbiare a príbuzné plemená. História používania poľovných plemien psov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy. Predvedenie predstaviteľa plemena, posúdenie exteriéru. Videá.
7. cvičenie Plemenná charakteristika poľovných plemien psov – stavače História používania poľovných plemien psov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy. Predvedenie predstaviteľa plemena, posúdenie exteriéru. Videá. Prezentácia seminárnych prác.
8. cvičenie Plemenná charakteristika poľovných plemien psov – sliediče, retrievre a vodné psy. História používania poľovných plemien psov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy. Predvedenie predstaviteľa plemena, posúdenie exteriéru. Videá.
9. cvičenie Plemenná charakteristika spoločenských plemien – malé anglické španiele, bišóny a príbuzné plemená, čivavy, japonský španiel a pekinský palácový pes. História používania spoločenských plemien, predstaviteľov tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy. Predvedenie predstaviteľa plemena, posúdenie exteriéru. Videá.
10. cvičenie Plemenná charakteristika spoločenských plemien - malé kontinentálne španiele, kromfohrländer, malé belgické plemená, malé molosoidné (dogovité) psy. História používania spoločenských plemien, predstaviteľov tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy. Videá
11. cvičenie Plemenná charakteristika spoločenských plemien – naháče, pudle, tibetské plemená psov História používania spoločenských plemien psov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy. Predvedenie predstaviteľa plemena, posúdenie exteriéru. Videá.
12. cvičenie Plemenná charakteristika chrtov. História používania plemien chrtov, predstavitelia tejto skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, využitie, štandardy. Predvedenie predstaviteľa plemena, posúdenie exteriéru. Videá.
13. cvičenie Poznávanie plemien psov – FCI III. - X. - obrázky. Prezentácia seminárnych prác počas jednotlivých týždňov semestra.
Odporúčaná literatúra
Jursa Jozef: Exteriér psa. Príručka k hodnoteniu a popisu exteriéru psa. Nikara, 2018, 160 s.
Lacková Zuzana: Všeobecná zootechnika a plemená psov, 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2018, 198 s.
Lacková Zuzana: Plemená psov 1. časť FCI I.-II. Ovčiarske, pastierske, dobytkárske psy, pinče, bradáče, molosoidné a salašnícke psy. UVLF v Košiciach, 2019, 116 s.
Lacková a kol.: e-Atlas plemien zvierat: psy, mačky a kone, UVLF v Košiciach, 2020
Najmanová, D., Humpál, Z.: Atlas plemien psov, SZN Praha, 1982, 272 s.
Vasiľ, Milan: Všeobecná zootechnika. UVLF v Košiciach, 2015, 311 s.
Zajac Ján: Psy – Kynologický náučný slovník, EPOS, 2016, 448 s.
Zajac Ján: Plemená pracovných psov, EPOS, 2008, 208 s.
Zigo František, Vasiľ Milan, Lacková Zuzana, Pavľak Alexander: Cvičenia so všeobecnej zootechniky, UVLF v Košiciach, 2016, 306 s.
Lacková Zuzana.: Plemená psov 1. časť FCI I.-II. : Ovčiarske, pastierske, dobytkárske psy, pinče, bradáče, molosoidné a salašnícke psy. 1. vyd. - Košice : UVLF v Košiciach, 2019. - 115 s.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Pre udelenie zápočtu je úspešné zvládnutie zápočtového testu a poznávanie plemien psov (min. 51 %) v 13 týždni, resp. po prebratí danej problematiky, prezentácia a obhájenie semestrálnej práce v power pointe, ako aj dochádzka v zmysle študijného poriadku UVLF.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí adekvátne teoretické vedomosti z vybranej prebratej tematiky písomným testom a poznávania plemien psov. V priebehu semestra obhájiť prezenčnou formou vo forme Power Pointu seminárnu prácu v časovom limite 5-10 minút prezentácie. Dodržať podmienky dochádzky v rámci cvičení v zmysle študijného poriadku UVLF. Od študentov je potrebná aktívna účasť na cvičeniach a 100 % aktívna účasť ukážok a výjazdov. Po získaní zápočtu v zmysle študijného poriadku UVLF budú pripustení na skúšku v rozsahu celého prebraného učiva v prezenčnej forme vo forme testu a ústnej odpovede.
Záverečné hodnotenie:
Skúška pozostávajúca z písomnej časti (test z problematiky, poznávanie plemien psov) a ústnej časti (otázka z prebratej problematiky) Hodnotenie každej časti bude nasledovné: Do 50,99 % Fx 51 – 60,99 % E 61 – 70,99 % D 71 – 80,99 % C 81 – 90,99 % B 91 – 100 % A
Na ústnu časť pôjde študent len v prípade, že úspešne zvládne písomnú časť (test a poznávanie plemien – obrázky), min na 51 %.V prípade, že v ústnej časti bude neúspešný, absolvovaná písomná časť sa mu uznáva. V prípade, že by chcel študent písomnú časť, pre zlepšenie známky opakovať, musí zopakovať obe súčasti písomnej časti (aj test, aj poznávanie plemien – obrázky) pôvodné ohodnotenie mu však zaniká. Celková známka sa udelí na základe ohodnotenia všetkých častí, písomnej aj ústnej.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 650
ABCDEFX
25.0825.8522.9212.469.694.0
 
Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content