Všeobecná zootechnika a plemená psov

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVDCHZv/VZaPP1 Kef3/18    Skratka: VZaPP1 Kef3
  •  Kredity: 0
  •  Ukončenie: Zápočet
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 2   -   Za obdobie štúdia: 26 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Nadväzujúce:  
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Pre absolvovanie predmetu študent musí adekvátne teoretické vedomosti z vybranej prebratej tematiky písomnými testami v 7. a 13. týždni a poznávania plemien psov (v LS FCI I. - II.). V priebehu semestra obhájiť prezenčnou formou vo forme Power Pointu seminárnu prácu v časovom limite 5-10 minút prezentácie. Dodržať podmienky dochádzky v rámci cvičení v zmysle študijného poriadku UVLF. Študenti sa na cvičeniach zúčastňujú aktívne. Účasť na kynologických ukážkach, prípadne výjazdoch je 100 %, okrem akceptovateľných neúčastí podložených ospravedlneniami, tieto budú nahradené vhodnými náhradami.
Výsledky vzdelávania
Študenti nadobudnú teoretické vedomosti a praktické skúsenosti z poznávania plemien psov, ako aj manipulácii s nimi. V rámci praktických cvičení získajú skúsenosti s posudzovaním exteriéru psov, ktoré im budú nápomocné pri určovaní plemien v samotnej praxi, nakoľko jednotlivé plemená psov sa odlišujú na základe určitých morfologických znakov pre určité skupiny psov charakteristické. Dokážu potom rozlíšiť základné plemená psov v rámci jednotlivých skupín FCI. Nadobudnuté skúsenosti z oblasti pristupovania a fixácie zvierat. Budú informovaní o možnostiach trvalej nezameniteľnej identifikácie zvierat, ako aj krátkodobej identifikácii napr. pri rôznych veterinárnych úkonoch.
Stručná osnova predmetu
V rámci všeobecnej zootechniky sú základnými témami – pojem a obsah zootechniky, zootechnická taxonómia, fylogenéza, domestikácia, rast a vývin, chrup psa a určovanie veku, metódy selekcie. Súčasťou osnovy je aj posúdenie exteriéru psov všeobecne, ktoré potom študentom napomôže pri určovaní jednotlivých skupín plemien psov, resp. samotných plemien, na základe určitých charakteristík typických pre danú skupinu, resp. plemeno psa. V rámci praktickej časti získajú taktiež návyky správnej manipulácie a fixácie psov. Budú informovaní o spôsoboch dočasnej a trvalej nezameniteľnej identifikácii. Jednou z dôležitých tém je aj charakteristika skupín FCI a jednotlivých plemien - v ZS I. a II. FCI skupina
Sylabus predmetu
Sylabus prednášok z predmetu všeobecná zootechnika a plemená psov ŠO Kynológia na zimný semester
1. prednáška Predmet a náplň zootechniky. Úvod do zootechniky. Pojem a obsah zootechniky. Zootechnická taxonómia a terminológia. Pohlavný dimorfizmus. Stupne ohrozenia populácie.
2. prednáška Fylogenéza psa. Domestikácia psa. Vznik moderných plemien psov. Fylogenéza psa. Domestikácia. Vplyv domestikácie na zmenu vlastností psa – morfologické, fyziologické a psychické zmeny. Vznik moderných plemien psov v dôsledku reprodukčnej izolácie, špecializáciou na určitú prácu, zušľachtením starých typov, plemenotvorným krížením. Systém rozdelenia typov psov na základe osteologických výskumov.
3. prednáška Vplyv abiotických činiteľov na organizmus zvierat. Vplyv výživy, podnebia, tepla, svetla, atmosférického tlaku, nadmorskej výšky a terénu, pohybu a tréningu na organizmus zvierat. Premenlivosť, aklimatizácia a degenerácia.
4. prednáška Exteriér psa. Hodnotenie exteriéru. Nacionálie. Všeobecné fyziologické vlastnosti. Štandard plemena. Rámec tela. Plemenný typ. Pohlavný výraz. Ušľachtilosť. Konštitúcia. Sila kostry. Habitus. Komplex. Temperament. Kondícia
5. prednáška Vývin a rast. Plodnosť. Štádia rastu a vývoja. Hodnotenie rastu. Ukazovatele rastu. Priebeh rastu. Alometria rastu. Činitele ovplyvňujúce vývin jedinca. Skutočná a potenciálna plodnosť
6. prednáška Šľachtiteľská práca a metódy plemenitby u psov. Metódy plemenitby (kríženie, čistokrvná plemenitba). Selekcia a selekčné postupy.
7. prednáška Chov psov na Slovensku - kynologické organizácie.
8. prednáška Rozdelenie plemien podľa využitia. Rozdelenie plemien podľa FCI.
9. prednáška Národné plemená psov. Slovenské a české národné plemená psov.
10. prednáška Plemenná charakteristika I. FCI skupiny Predstavitelia I. FCI skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, ich využitie, štandardy.
11. prednáška Plemenná charakteristika I. a II. FCI skupiny Predstavitelia I. a II. FCI skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, ich využitie, štandardy.
12. prednáška Plemenná charakteristika II. FCI skupiny Predstavitelia II. FCI skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, ich využitie, štandardy.
13. prednáška Poznávanie plemien psov – I. a II. FCI skupina - obrázky.
Sylabus cvičení z predmetu všeobecná zootechnika a plemená psov ŠO Kynológia na zimný semester
1. cvičenie Pristupovanie a fixácia psov, pomôcky pri fixácii psov. Zásady bezpečnosti a opatrenia pri manipulácii so zvieratami.
2. cvičenie Identifikácia spoločenského zvieraťa. Premiestňovanie spoločenských zvierat. Identifikácia psov. Evidencia psov. Plemenná kniha. Preukaz o pôvode psa. Problematika čipovania podľa medzinárodných štandardov ISO. Legislatíva platná pri premiestňovaní zvierat. Nekomerčné premiestňovanie psov.
3. cvičenie Určovanie veku u psov. Chrup psa. Určovanie veku psa na základe prerezávania a výmeny zubov, ich obrusovania, podľa ďalších zmien prebiehajúcich u rôznych vekových kategórii psov. Chrup psa. Polydontia a oligontia. Zhryz zubov.
4. cvičenie Exteriér psa. Detailný popis exteriéru. Detailný popis exteriéru – popis jednotlivých častí tela psa.
5. cvičenie Exteriér psa. Srsť. Mechanika pohybu. Srsť. Sfarbenie srsti. Mechanika pohybu. Základné druhy pohybu – krok, klus, cval, trysk.
6. cvičenie Meranie a váženie psa. Meracie pomôcky.
7. cvičenie Kynologické podujatia. Kynologické športy. Kynologická ukážka.
8. cvičenie Umiestnenie psov. Kynologická ukážka.
9. cvičenie Plemenná charakteristika I. FCI skupiny Predstavitelia I. FCI skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, ich využitie, štandardy – ovčiarske a pastierske psy - časť
10. cvičenie Plemenná charakteristika I. FCI skupiny Predstavitelia I. a II. FCI skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, ich využitie, štandardy – ovčiarske a pastierske psy – časť + dobytkárske psy. Poznávanie plemien psov – I. FCI skupina - obrázky
11. cvičenie Plemenná charakteristika II. FCI skupiny Predstavitelia I. a II. FCI skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, ich využitie, štandardy – pinče a bradáče
12. cvičenie Plemenná charakteristika II. FCI skupiny Predstavitelia II. FCI skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, ich využitie, štandardy – molosoidné plemená
13. cvičenie Plemenná charakteristika II. FCI skupiny Predstavitelia II. FCI skupiny, pôvod a popisy jednotlivých plemien, ich využitie, štandardy - švajčiarske salašnícke psy. Poznávanie plemien psov – II. FCI skupina – obrázky.
Odporúčaná literatúra
Jursa Jozef: Exteriér psa. Príručka k hodnoteniu a popisu exteriéru psa. Nikara, 2018, 160 s.
Lacková Zuzana: Všeobecná zootechnika a plemená psov, UVLF v Košiciach, 2018, 198 s.
Lacková Zuzana: Plemená psov 1. časť FCI I.-II. Ovčiarske, pastierske, dobytkárske psy, pinče, bradáče, molosoidné a salašnícke psy. UVLF v Košiciach, 2019, 116 s.
Vasiľ, Milan: Všeobecná zootechnika. UVLF v Košiciach, 2015, 311 s.
Zajac Ján: Psy – Kynologický náučný slovník, EPOS, 2016, 448 s.
Zigo František, Vasiľ Milan, Lacková Zuzana, Pavľak Alexander: Cvičenia so všeobecnej zootechniky, UVLF v Košiciach, 2016, 306 s.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Pre úspešné absolvovanie predmetu študent sa musí zúčastňovať na cvičeniach v zmysle študijného poriadku a absolvovať písomné previerky v 7. a 13. týždni s nasledovným vyhodnotením: A= 91 - 100% B = 81 - 90% C = 71 - 80% D = 61 - 70% E = 51 - 60% Fx= menej ako 51% (nevyhovel)
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Pre absolvovanie predmetu študent musí adekvátne teoretické vedomosti z vybranej prebratej tematiky písomnými testami v 7. a 13. týždni a poznávania plemien psov (v LS FCI I. - II.). V priebehu semestra obhájiť prezenčnou formou vo forme Power Pointu seminárnu prácu v časovom limite 5-10 minút prezentácie. Dodržať podmienky dochádzky v rámci cvičení v zmysle študijného poriadku UVLF. Študenti sa na cvičeniach zúčastňujú aktívne. Účasť na kynologických ukážkach, prípadne výjazdoch je 100 %, okrem akceptovateľných neúčastí podložených ospravedlneniami, tieto budú nahradené vhodnými náhradami.
Záverečné hodnotenie:
v ZS zápočet
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 238
ABCDEFX
9.2490.76
 
Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content