Výživa a dietetika psov

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVDCHZv/VaDP2 Kef3/19    Skratka: VaDP2 Kef3
  •  Kredity: 8
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 2
  •   Semester: zimný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 2   -   Za obdobie štúdia: 26 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:   
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Základnou podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je splnenie programu výučby, aktívna účasť na praktických cvičeniach (študentovi môžu chýbať 3 cvičenia za semester, z toho jedno cvičenie môže vynechať bez náhrady, ostatné si musí nahradiť formou referátu), úspešné absolvovanie priebežných kontrol (min. 51 %), odovzdanie protokolov zostavených krmív, odovzdanie a odprezentovanie semestrálnej práce a minimálne 50 % účasť na prednáškach.
Výsledky vzdelávania
Študenti získajú pri štúdiu predmetu poznatky o výžive a kŕmení psov v mladom, strednom a staršom veku, pri rôznej fyzickej záťaži, počas reprodukčného cyklu a v období rastu, zostavovaní kompletných krmív pre jednotlivé kategórie psov, a poznatky o výžive a kŕmení psov pri najčastejšie sa vyskytujúcich zdravotných problémoch a používaných veterinárnych diétach.
Stručná osnova predmetu
Výživa a kŕmenie dospelých psov, súk v období reprodukčného cyklu (gravidita, laktácia), šteniat v jednotlivých obdobiach rastu, starých psov a psov pri záťaži. Zásady výživy psov pri najčastejšie sa vyskytujúcich ochoreniach a používané diéty (zásady a spôsoby ich použitia, na trhu dostupné veterinárne diéty).
Sylabus predmetu
Sylabus prednášok
1. Výživa a kŕmenie psov v mladom a strednom veku (záchov), cieľ, potreba energie, bielkovín a aminokyselín, ML a vitamínov, potreba tuku a esenciálnych mastných kyselín, zásady pri výbere krmív, spôsoby kŕmenia
2. Výživa a kŕmenie seniorov, cieľ, špecifická potreba živín (energia, bielkoviny a aminokyseliny, minerálne látky, vitamíny) vzhľadom na vek a zdravotný stav zvierat, využívanie živín, potreba tuku, výber krmiva a odporúčané spôsoby kŕmenia
3. Výživa a kŕmenie psov pri rôznej fyzickej záťaži, cieľ, metabolizmus svalov, zdroje energie pre prácu, potreba energie a preferované zdroje energie vzhľadom na typ pohybu (šprintéri, stredná aktivita, vytrvalosť), potreba bielkovín a aminokyselín, potreba vody, požiadavky na stráviteľnosť krmív, výber krmív, spôsoby a režim kŕmenia
4. Výživa a kŕmenie psov počas reprodukčného cyklu, ciele, výživa a kŕmenie v priebehu estru a párenia, výživa a kŕmenie súk v jednotlivých štádiách gravidity, potreba energie a jednotlivých živín, potreba tuku a sacharidov, kvalita bielkovín, potreba minerálnych látok, vplyv malnutrície, výber krmív a ich stráviteľnosť, spôsob kŕmenia v priebehu gravidity v závislosti od plemena, kŕmenie súk v období pôrodu
5. Výživa a kŕmenie laktujúcich súk, ciele, potreba energie a živín v jednotlivých fázach laktácie, produkcia mlieka, potreba vody, potreba energie, bielkovín a aminokyselín, potreba tuku a sacharidov v kŕmnej dávke, potreba minerálnych látok, výber krmív a spôsob kŕmenia v priebehu laktácie, vplyv nevhodnej výživy na reprodukčné ukazovatele a zdravotný stav suky
6. Výživa a kŕmenie šteniat do odstavu, cieľ, obdobie mledzivovej a mliečnej výživy, význam mledzivovej výživy, zloženie mledziva a mlieka suky, potreba energie, živín a vody, režim kŕmenia šteniat, umelá výživa šteniat, faktory ovplyvňujúce rast, zásady výživy šteniat v období odstavu, mliečne náhradky
7. Výživa a kŕmenie rastúcich psov od odstavu do dosiahnutia dospelosti, cieľ, odporúčaná intenzita rastu, potreba energie, minerálnych látok, bielkovín a aminokyselín, tuku, v jednotlivých fázach rastu, požiadavky na živiny u šteniat rôznych plemien, stráviteľnosť krmív, výber krmív vzhľadom na koncentráciu živín, výber spôsobu kŕmenia
8. Výživa, produkcia a zdravie zvierat (kŕmne praktiky: problémy, chyby, vplyv prekrmovania a suplementácie na zdravotný stav), zásady kŕmenia obéznych psov, príčiny vzniku obezity, dietetická terapia, potreba a metódy obmedzenia príjmu energie, potreba ostatných živín, význam fyzickej aktivity, ovplyvnenie správania, spôsob skrmovania diéty
9. Diéty vhodné pri ochoreniach pečene (diabetes) a niektorých ochoreniach zažívacieho aparátu - diéty s vysokým obsahom vlákniny (výskyt ochorení, všeobecné použitie, nutričné požiadavky, príjem energie, potreba sacharidov, tukov, bielkovín, minerálnych látok a vitamínov, použitie diéty)
10. Diéty používané pri ochoreniach gastro-intestinálneho aparátu psov – diéty so zníženým obsahom tuku (indikácie, princíp použitia, potreba tuku, bielkovín, sacharidov, vlákniny, minerálnych látok a vitamínov, použitie diéty)
11. Diéty používané pri nutrične podmienených ochoreniach kože psov (deficit bielkovín, dermatózy, esenciálne mastné kyseliny a ochorenia kože, deficit zinku, alergie a intolerancie), diéty s vybranými zdrojmi bielkovín (indikácie, princíp, intolerancia na krmivo, alergie, potreba bielkovín, potreba sacharidov, použitie diéty)
12. Diéty používané pri ochoreniach vylučovacieho aparátu psov - diéty s obmedzeným obsahom bielkovín (indikácie, princíp, potreba bielkovín, P, Ca a Na, vitamínov a energie, spôsob skrmovania diéty, potreba vody), diéty používané pri výskyte močových kameňov
13. Diéty používané pri ochoreniach srdcovo-cievneho aparátu psov – diéty so zníženým obsahom sodíka (princíp výživy a kŕmenia chorých zvierat, použitie diéty), elektrolytové nápoje, výživa hospitalizovaných zvierat
Sylabus cvičení
1. Všeobecné zásady kŕmenia psov, princípy zostavovania kŕmnych dávok pre psov, kompletné krmivá, doplnkové krmivá, kŕmne komponenty používané pri výrobe krmív pre psov, výhody a nevýhody rôznych spôsobov kŕmenia jednotlivých kategórií psov
2. Zostavovanie kompletných diét pre psov – zásady pri používaní softwaru pre zostavovanie receptúr – norma potreby živín, výber a kombinácia kŕmnych komponentov vhodných pre kompletné kŕmne zmesi; písomná priebežná kontrola
3. Zostavovanie kompletných diét pre psov – zásady receptúry pre výrobu suchých kompletných krmív pre psov v mladom a strednom veku – norma potreby živín, výber a kombinácia kŕmnych komponentov vhodných pre kompletné granulované kŕmne zmesi, hodnotenie výsledkov
4. Zostavovanie kompletných diét pre psov – zostavovanie receptúry pre výrobu konzervovaných krmív pre psov v mladom a strednom veku, norma potreby živín, výber a kombinácia kŕmnych komponentov vhodných pre výrobu konzerv, hodnotenie výsledkov
5. Zostavované kompletných diét pre gravidné a dojčiace suky – zásady kŕmenia gravidných a dojčiacich súk, norma potreby živín, výber a kombinácia kŕmnych komponentov vhodných pre výrobu suchých kompletných krmív, hodnotenie výsledkov
6. Zostavované kompletných diét pre gravidné a dojčiace suky – zostavovanie receptúry pre výrobu konzervovaných krmív pre gravidné a dojčiace suky, norma potreby živín, výber a kombinácia kŕmnych komponentov vhodných pre výrobu konzerv, hodnotenie výsledkov
7. Zostavovanie kompletných diét pre rastúce psy – zásady fázovej výživy šteniat a juniorov, norma potreby živín, výber a kombinácia kŕmnych komponentov vhodných pre šteňatá, formulovanie receptúry pre výrobu kompletných suchých krmív a konzerv, hodnotenie výsledkov; priebežná kontrola
8. Princípy zostavovania doma pripravovaných diét pre zdravé zvieratá, princípy výberu a kombinovania kŕmnych komponentov a riziká s tým spojené, význam nutričnej a dietetickej kvality používaných krmív, princípy prípravy doma pripravovaných diét s ohľadom na zdravotný stav zvierat, úprava krmív a jej význam,
9. Veterinárno-dietetické hodnotenie krmív, hlavné zásady dietetického rozboru, metodiky používané pri dietetickom rozbore - organoleptické posúdenie krmív, zhodnotenie výsledkov
10. Aditíva používané v diétach pre psov, antinutričné látky v krmivách a ich účinky na zdravotný stav zvierat
11. Komerčne vyrábané veterinárne diéty určené pre pacientov s obezitou a ochoreniami zažívacieho aparátu, prezentácia semestrálnych prác, diskusia, hodnotenie
12. Komerčne vyrábané veterinárne diéty určené pre pacientov s ochoreniami vylučovacieho aparátu, Diéty s vysokou koncentráciou energie, prezentácia semestrálnych prác, diskusia, hodnotenie
13. Komerčne vyrábané veterinárne diéty určené pre pacientov s ochoreniami srdcovo cievneho aparátu a pankreasu, prezentácia semestrálnych prác, diskusia, hodnotenie, zápočet
Odporúčaná literatúra
Demeterová M.: Výživa a dietetika psov, 2012,
materiál z prednášok a praktických cvičení
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Písomné testy resp. test online formou, zostavenie receptúr kompletných krmív, semestrálna práca
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Základnou podmienkou pre úspešné absolvovanie predmetu je splnenie programu výučby, aktívna účasť na praktických cvičeniach (študentovi môžu chýbať 3 cvičenia za semester, z toho jedno cvičenie môže vynechať bez náhrady, ostatné si musí nahradiť formou referátu), úspešné absolvovanie priebežných kontrol (min. 51 %), odovzdanie protokolov zostavených krmív, odovzdanie a odprezentovanie semestrálnej práce a minimálne 50 % účasť na prednáškach.
Záverečné hodnotenie:
zápočet, ústna skúška resp. test online formou
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
  slovenský   
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 410
ABCDEFX
19.2725.1220.7319.0213.662.2
 
Dátum poslednej zmeny: 30.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content