Výkon a výcvik I. - psy ozbrojených zložiek

Študijný program: kynológia externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: K-MZ/VaVI Kef3*/19    Skratka: VaVI Kef3*
  •  Kredity: 7
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 2 / Cvičenia: 3
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 2 / 3   -   Za obdobie štúdia: 26 / 39 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:       
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
OBSAHOVÁ NÁPLŇ ŠTÁTNICOVÉHO PREDMETU
Nie je to štátnicový predmet
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
1. 100 % účasť na praktických cvičeniach
2. Odovzdanie a aktívna prezentácia seminárnej práce (zápočet)
3. Úspešné absolvovanie ústnej/písomnej skúšky
Výsledky vzdelávania
Študent po absolvovaní predmetu získava teoretické a praktické vedomosti z oblasti služobnej kynológie (polícia, armáda), prehľad o úlohách a využití služobných psov v praxi, spôsobe a metódach ich výchovy, klasického výcviku, špecializovaného výcviku v oblasti špeciálnych pachových prác a metódach kriminalistickej odorológie.
Stručná osnova predmetu
- služobná kynológia - história, rozdelenie, úlohy
- služobný pes - výber vhodného jedinca, predpoklady k práci, testovanie psov, plemená
- psovod - predpoklady, odborná príprava a preskúšanie psovoda, rozšírenie odbornosti
- využitie služ. psa v rôznych oblastiach policajnej kynológie
- výchova a výcvik služobného psa - princípy, metódy
- odorológia a špeciálne pachové práce služobných psov, metóda pachovej identifikácie
- služobný pes v armáde a vojenských zložkách
Sylabus predmetu
Sylabus prednášok
1. Úvod. História a vývoj služobnej kynológie. Služobná kynológia na Slovensku.
2. Ozbrojené zložky. Služobná kynológia. Služobný pes. Služobný psovod.
3. Využitie služobného psa v policajných zložkách I. (verejno-poriadková a trestno-právna činnosť)
4. Využitie služobného psa v policajných zložkách II. (operatívno-pátracia činnosť)
5. Výcvik služobných psov. Základné princípy výchovy a výcviku psa.
6. Výcvik služobných psov – Spôsoby a metódy výcviku psa.
7. Výcvik služobných psov – Všestranný pes a pes obranár.
8. Základy pachových prác. Odorológia. Policajná odorológia.
9. Výcvik služobných psov – špeciálne pachové práce I.
10. Výcvik služobných psov – špeciálne pachové práce II.
11. Metóda pachovej identifikácie. Metóda pachových konzerv.
12. Spolupráca policajných zložiek s inými pátracími zložkami.
13. Využitie služobného psa v armáde.
Sylabus cvičení
1. Úvod do kynológie ozbrojených zložiek. Zadanie seminárnych prác.
2. Úlohy a využitie služobných psov v ozbrojených zložkách.
3.-5. Bloková výučba. Výjazd Štrbské Pleso. Ukážky špeciálnych pachových prác (záchranárske a policajné zložky).
6.-7. Bloková výučba. Mantrailing v praxi.
8.-9. Bloková výučba. Práca policajných psov v klasickej kynológii (zadržanie, obrana, poslušnosť)
10.-11. Bloková výučba. Špeciálne pachové práce, metóda pachovej identifikácie.
12.-13. Odovzdávanie a prezentácia seminárnych prác.
Odporúčaná literatúra
Kol. autorov: Služební pes, Naše vojsko, Praha 1954, 526 str.;
Karel Němec, Karel Hartl Ing., Jan Skuhrovský: Výcvik psa, 230 str.;
Prof. Hrušovský a kol.: Pes a jeho výcvik, Naše vojsko, Praha 1990, 336 str.;
V. Ďurišin a Ľ. Gállová: Policajná kynológia na Slovensku, Odbor kynológie Prezídia PZ, 2004, 171 str.;
MO SR: ( Pomôcka) Výcvik služobných psov, 1997, 195 str.;
Jan Skuhrovský: Čichová práce psa, Český svaz chovatelů drobného zvířectva 1973, 124 str.;
Václav Krajník, Vladimír Ďurišin, Marián Kozák a kol.: Policajná kynológia, Vydalo: TELEM K&M a.s., Liptovský Mikuláš 2009, 576 str.
Jozef Růžička: Pes k obraně osob a k ochraně majetku, Dona, České Budějovice 1996, 169 str.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Obsahová prerekvizita:
Biológia, fyziológia, Všeobecná zootechnika a plemená psov
Priebežné hodnotenie:
Zápočet.
Podmienkou na udelenie zápočtu sú:
1. 100 % účasť na praktických cvičeniach vrátane výjazdových cvičení (forma blokovej výučby). Neúčasť na praktickom/výjazovom cvičení je potrebné dokladovaťpotvrdením od lekára, resp. iným adekvátnym dokladom ospravedlňujúcim neúčasť (hospitalizácia, účasť na pohrebe a pod.).
2. Odovzdanie tlačenej verzie seminárnej práce na zadanú tému vo vopred dohodnutom termíne a jej aktívna prezentácia (power point) (obvykle 12.-13. týždeň semestra - v závislosti od počtu študentov v študijnej skupine).
Podmienky na absolvovanie predmetu:
1. 100 % účasť na praktických cvičeniach
2. Odovzdanie a aktívna prezentácia seminárnej práce (zápočet)
3. Úspešné absolvovanie ústnej/písomnej skúšky
Záverečné hodnotenie:
Skúška ústna/písomná
Hodnotenie skúšky v súlade so študijným poriadkom UVLF.
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 60
ABCDEFX
46.6725.013.336.678.330.0
 
Dátum poslednej zmeny: 24.11.2022
Schválil: Garant Doc. MVDr. Peter Lazár, PhD.
Skip to content