Pohoda a etológia spoločenských zvierat I.

Študijný program: pohoda a ochrana zvierat externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: KaVVLaWZ/PSZ I. PaOZ ef/22    Skratka: PSZ I. PaOZ ef
  •  Profilový predmet
  •  Kredity: 6
  •  Ukončenie: Zápočet a skúška
  •   Prednášky: 1 / Cvičenia: 2
  •   Semester: letný semester
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: Prednáška / Cvičenie
Rozsah výučby: Týždenný: 1 / 2   -   Za obdobie štúdia: 13 / 26 (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia: prezenčná
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Nadväzujúce:  
 
Vyučujúci
Prednášajúci:
Cvičiaci:
Skúšajúci:
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Úspešné absolvovanie predmetu je podmienené aktívnou účasťou na cvičeniach v zmysle Študijného poriadku UVLF, absolvovaním písomného testu v rozsahu osnovy predmetu s úspešnosťou min. 51% v 10. – 12. týždni semestra, vypracovaním a odovzdaním všetkých požadovaných seminárnych prác, prezentáciou seminárnej práce na určenú tému a úspešným vykonaním skúšky.
Výsledky vzdelávania
Študent absolvovaním predmetu získa znalosti o princípoch správania spoločenských zvierat, bude poznať prejavy správania psov, mačiek, fretiek, králikov, drobných hlodavcov a ďalších druhov spoločenských a záujmových zvierat, poznať ich potreby súvisiace s dosiahnutím ich dobrých životných podmienok.
Stručná osnova predmetu
Etológia a pohoda zvierat – základné metódy v etologickom výskume, základné princípy a metódy pri hodnotení welfare u spoločenských a záujmových zvierat, etológia a pohoda psov, etológia a pohoda mačiek, etológia a pohoda fretiek, etológia a pohoda králikov, etológia a pohoda malých hlodavcov, etológia a pohoda obojživelníkov a plazov, etológia a pohoda okrasných rýb, etológia a pohoda okrasných vtákov, praktické hodnotenie welfare v teréne, prezentácia seminárnych prác, prípadové štúdie, diskusia.
Sylabus predmetu
Osnova prednášok:
1. Aplikovaná etológia a etologická interpretácia welfare.
2. Biológia bolesti, kognícia a vedomie zvierat.
3. Prejavy stresu a bolesti u spoločenských a záujmových zvierat.
4. Etológia a pohoda psov
5. Etológia a pohoda služobných a pracovných psov.
6. Etológia a pohoda mačiek.
7. Etológia a pohoda drobných hlodavcov
8. Etológia a pohoda terarijných zvierat
9. Etológia a pohoda okrasných rýb
10. Etológia a pohoda záujmových zvierat – ježe, primáty,
11. Etológia a pohoda spoločenských druhov papagájov.
12. Etológia a pohoda trpasličích druhov hospodárskych zvierat chovaných za spoločenským účelom.
13. Kazuistiky
Osnova praktických cvičení:
1.Pochopenie správania a zlepšenie životných podmienok zvierat.
2. Vedecká metodológia a jej aplikácia pri hodnotení pohody spoločenských zvierat.
3. Interakcia človek-zviera a pohoda spoločenských zvierat. Pozitívny handling.
4. Etológia a pohoda psov.
5. Etológia a pohoda psov – terénne cvičenie.
6. Etológia a pohoda mačiek.
7. Etológia a pohoda spoločenských hlodavcov a fretiek.
8. Etológia a pohoda terarijných zvierat.
9. Terénne cvičenie.
10. Terénne cvičenie.
11. Etológia a pohoda poštových holubov, okrasného vtáctva.
12. Terénne cvičenie
13. Zápočet.
Odporúčaná literatúra
Kottferová,J., Novacký,M., Mareková,J., Hvozdík,A.: Veterinárna etológia, Vienala Košice, 2008,pp. 357.
Fraser, A. F., Broom, D. M.:Farm Animal Behaviour and Welfare, 1997, pp. 437.
Alcock, J.:Animal Behavior: An Evolutionary Approach, 2001, pp. 505.
Jensen, P.: The Ethology of Domestic Animals, 2017, pp. 360.
Podmienky na absolvovanie predmetu
Priebežné hodnotenie:
Priebežná kontrola sa vykonáva formou odovzdávania protokolov, seminárnych prác a absolvovania priebežných písomných testov.
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Úspešné absolvovanie predmetu je podmienené aktívnou účasťou na cvičeniach v zmysle Študijného poriadku UVLF, absolvovaním písomného testu v rozsahu osnovy predmetu s úspešnosťou min. 51% v 10. – 12. týždni semestra, vypracovaním a odovzdaním všetkých požadovaných seminárnych prác, prezentáciou seminárnej práce na určenú tému a úspešným vykonaním skúšky.
Záverečné hodnotenie:
Skúška
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 0
ABCDEFX
0.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 23.11.2022
Schválil: Garant Prof. MVDr. Jana Kottferová, PhD.
Skip to content