Obhajoba záverečnej práce

Študijný program: trh a kvalita potravín externá forma štúdia
Jazyk uskutočnovania:   slovenský
Kód predmetu: ŠtudOdd/Ob ZP II./18    Skratka: Ob ZP II.
  •  Kredity: 4
  •  Ukončenie: Štátna skúška - obhajoba
  •  
  • Semester:
Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby:
Rozsah výučby: Týždenný:    -   Za obdobie štúdia: (odporúčaný, v hodinách)
Metóda štúdia:
 
Podmieňujúce a nadväzujúce predmety
Podmieňujúce:   
 
Vyučujúci
Garant:
PODMIENKY NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
Diplomovou prácou sa overujú vedomosti a zručnosti, ktoré získal študent počas štúdia, a jeho schopnosti použiť ich pri riešení diplomovej práce z danej problematiky nadväzujúcej na konkrétnu výskumnú úlohu daného pracoviska .
Študent vypracuváva ZP minimálne dva semestre a musí získať dva zápočty. Diplomová práca má minimálne 50 a maximálne 60 strán.
Výsledky vzdelávania
Študent nadobudne schopnosť tvorivo pracovať s literatúrou a formálnymi informačnými prameňmi . Študent zvláda kritickú analýzu odbornej a vedeckej literatúry a textov. Vie tvoriť vlastné závery a východiská, vrátane interdisciplinárnych súvislostí a vie ich písomne formulovať a ústne obhajovať.
Stručná osnova predmetu
Témy ZP musia byť problémovo orientované a v súlade s potrebami spoločenskej praxe, vedecko-výskumnej činnosti univerzity, resp. príbuzných vedecko-výskumných ústavov. Pri témach ZP je potrebné dodržať zásadu, aby boli vypracované v súlade s profilom absolventa a študijného programu.
Diplomová práca v magisterskom štúdiu na druhom stupni štúdia musí mať charakter experimentálny, odborný, aplikovaných poznatkov alebo kompilačný a komparatívny.
Odporúčaná literatúra
metodický pokyn k vypracovaniu ZP
Podmienky na absolvovanie predmetu
Podmienky na absolvovanie predmetu:
Diplomovou prácou sa overujú vedomosti a zručnosti, ktoré získal študent počas štúdia, a jeho schopnosti použiť ich pri riešení diplomovej práce z danej problematiky nadväzujúcej na konkrétnu výskumnú úlohu daného pracoviska .
Študent vypracuváva ZP minimálne dva semestre a musí získať dva zápočty. Diplomová práca má minimálne 50 a maximálne 60 strán.
Záverečné hodnotenie:
obhajoba záverečnej práce
JAZYK, KTORÉHO ZNALOSŤ JE POTREBNÁ NA ABSOLVOVANIE PREDMETU
 
Hodnotenie predmetu
Celkový počet hodnotených študentov: 39
ABCDEFX
35.935.917.9510.260.00.00.00.00.00.0
 
Dátum poslednej zmeny: 26.04.2023
Schválil: Garant Prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
Skip to content