doc. MVDr. Jana Koščová, PhD.

Rok Kategória
Publikácia
2023 V3 CHOMOVÁ, Natália - PAVLOKOVÁ, Sylvie - SONDOROVÁ, Miriam - MUDROŇOVÁ, Dagmar - FEČKANINOVÁ, Adriána - POPELKA, Peter - KOŠČOVÁ, Jana - ŽITŇAN, Rudolf - FRANC, Aleš. Development and evaluation of a fish feed mixture containing the probiotic Lactiplantibacillus plantarum prepared using an innovative pellet coating method. In: Frontiers in veterinary science. 2023. ISSN 2297-1769, Vol. 10, no. (2023), art. no. 1196884, p. [1-14]
(2021: 3.471 - IF, 44 - H-index, 3.821 - IF 5y, 0.719 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2023 V3 RATVAJ, Marek - CINGEĽOVÁ MARUŠČÁKOVÁ, Ivana - POPELKA, Peter - FEČKANINOVÁ, Adriána - KOŠČOVÁ, Jana - CHOMOVÁ, Natália - MAREŠ, Jan - MALÝ, Ondřej - ŽITŇAN, Rudolf - FALDYNA, Martin - MUDROŇOVÁ, Dagmar. Feeding-regime-dependent intestinal response of rainbow trout after administration of a novel probiotic feed. In: Animals. 2023. ISSN 2076-2615, Vol. 13, no. 12 (2023), art. no. 1892, p. [1-24]
(2021: 3.231 - IF, 43 - H-index, 3.312 - IF 5y, 0.610 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2023 V3 NADANASABESAN, Nimalan - SØRENSEN, Solveig Lysfjord - FEČKANINOVÁ, Adriána - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar - GANCARČÍKOVÁ, Soňa - VATSOS, Ioannis - BISA, Saraswathy - KIRON, Viswanath - SØRENSEN, Mette. Supplementation of lactic acid bacteria has positive effects on the mucosal health of Atlantic salmon (Salmo salar) fed soybean meal. In: Aquaculture Reports. 2023. ISSN 2352-5134, Vol. 28, no. (2023), art. no. 101461, p. [1-15]
2023 V3 HUDECOVÁ, Patrícia - KOŠČOVÁ, Jana - HAJDUČKOVÁ, Vanda. Phytobiotics and their antibacterial activity against major fish pathogens. A review. In: Folia veterinaria. 2023. ISSN 0015-5748, Roč. 67, č. 2 (2023), s. 51-61.
2023 V3 JURČACKOVÁ, Zuzana - CIGLANOVÁ, Denisa - MUDROŇOVÁ, Dagmar - TUMOVÁ, Lenka - BÁRCENAS-PÉREZ, Daniela - KOPECKÝ, Jiří - KOŠČOVÁ, Jana - CHEEL, José - HRČKOVÁ, Gabriela. Astaxanthin extract from Haematococcus pluvialis and its fractions of Astaxanthin mono- and diesters obtained by CCC show differential antioxidant and cytoprotective effects on naïve-mouse spleen cells. In: Antioxidants. 2023. ISSN 2076-3921, Vol. 12, no. 6 (2023), art. no. 1144, p. [1-25]
(2021: 7.675 - IF, 61 - H-index, 7.886 - IF 5y, 1.008 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2023 V2 MARCIN, Andrej - MIHOK, Tomáš - HARČÁROVÁ, Michaela - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - BUJŇÁK, Lukáš - KOŠČOVÁ, Jana - NAĎ, Pavel. Nutričné a minerálne parametre stehennej svaloviny moriek po perorálnom príjme probiotika : [Nutritional and mineral parameters of thigh muscles of turkeys after oral administration of a probiotic] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 201-207.
2023 V2 REITZNEROVÁ, Anna - MESARČOVÁ, Lýdia - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - MAKIŠ, Andrej - NAGY, Jozef - MARCINČÁK, Slavomír. Vplyv prídavku probiotík a humínových látok vo výžive brojlerových kurčiat na kvalitu stehennej svaloviny : [Effect of the addition of probiotics and humic substances in the diet of broiler chickens on the quality of thigh muscle] In: Bezpečnosť a kvalita potravín : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Bratislava : SSPLPVV, 2023. ISBN 978-80-8266-028-2, online, s. 220-224.
2023 V2 HUDECOVÁ, Patrícia - KOŠČOVÁ, Jana - FEČKANINOVÁ, Adriána - HAJDUČKOVÁ, Vanda. Antibakteriálna aktivita vybraných esenciálnych olejov voči Yersinia ruckeri, významnému patogénu rýb : [Antibacterial activity of selected essential oils against Yersinia ruckeri as an important fish pathogen] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 339-345.
2023 V2 MARCINČÁK, Slavomír - REITZNEROVÁ, Anna - MAKIŠ, Andrej - BARTKOVSKÝ, Martin - SEMJON, Boris - MUDROŇOVÁ, Dagmar - KOŠČOVÁ, Jana - MESARČOVÁ, Lýdia - NAGY, Jozef. Humínove látky a probiotiká vo výžive hydiny a ich vplyv na zloženie a kvalitu svaloviny : [Humic substances and probiotics in poultry nutrition and their effect on meat composition and quality] In: Lazarove dni výživy a veterinárnej dietetiky XV. : Zborník prednášok z medzinárodnej vedeckej konferencie. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-797-5, cd-rom, s. 87-91.
2023 V2 CHOMOVÁ, Natália - MOSKÁĽOVÁ, Lenka - HREŠKO ŠAMUDOVSKÁ, Alena - HARČÁROVÁ, Michaela - BUJŇÁK, Lukáš - KOŠČOVÁ, Jana - MUDROŇOVÁ, Dagmar. In vivo testovanie vplyvu rôznych druhov humínových látok na črevnú mikrobiotu prasiat : [In vivo testing of the effect of different humic substances on pig´s intestinal microbiota] In: HYGIENA ALIMENTORUM XLIII: Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít - aktuálne problémy a trendy : Recenzovaný zborník prednášok a posterových prezentácií. 1. vyd. Košice : UVLF, 2023. ISBN 978-80-8077-787-6, USB kľúč, s. 349-355.
Počet záznamov v databáze: 248
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 25
Skip to content