Rok Kategória
Publikácia
2018 ADF FLEŠÁROVÁ, Slávka - MAŽENSKÝ, Dávid. MACROSCOPIC STUDY OF CELIAC, CRANIAL MESENTERIC AND CAUDAL MESENTERIC ARTERIES IN THE EUROPEAN HARE. In: Folia veterinaria. 2018. ISSN 0015-5748, Roč. 62, č. 1 (2018), s. 5-10.
2017 ABC FLEŠÁROVÁ, Slávka - MAŽENSKÝ, Dávid. Anatomical Correlation of the Arterial Blood Supply to the Spinal Cord in Human and Experimental Animals: A Review. In: SISU, Alina Maria et al. Human Anatomy - Reviews and Medical Advances. 1. vyd. Rijeka : InTech, 2017. ISBN 978-953-51-3612-5, s. 37-58 [1,71AH]
2017 ACB FLEŠÁROVÁ, Slávka - MAŽENSKÝ, Dávid. Anatomy (splanchnology, sense organs, skin) for 4th year post BSc study GVM (for graduates of JSP Animal Science) : [Anatómia (splanchnológia, zmyslové orgány, koža) pre 4. ročník postbakalárskeho štúdia VVL (pre absolventov JSP Náuka o živočíchoch)] Rec. Ľudovít Lenhardt, Silvia Ondrašovičová. 1. vyd. Košice : UVLF, 2017. ISBN 978-80-8077-545-2, 127 s.
2017 ADC MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. Arrangement of renal arteries in guinea pig : [Usporiadanie obličkových tepien u morčaťa] In: Anatomical Record. 2017. ISSN 1932-8486, Vol. 300, č. 3(2017), s. 556-559.
(2017: 1.373 - IF, 56 - H-index, 1.818 - IF 5y, 0.766 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2017 ADC MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka - ŠULLA, Igor. Arterial Blood Supply to the Spinal Cord in Animal Models of Spinal Cord Injury. A Review : [Tepnové krvné zásobovanie miechy u zvieracích modelov poškodenia miechy. Review] In: Anatomical Record. 2017. ISSN 1932-8486, Vol. 300, č. 12(2017), s. 2091-2106.
(2017: 1.373 - IF, 56 - H-index, 1.818 - IF 5y, 0.766 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q3 - JCR Best Q)
2017 ADF ŠULLA, Igor - BALIK, Vladimír - MAŽENSKÝ, Dávid - DANIELISOVÁ, Viera. A histopathological study of ischemic and compressive paraplegia in dogs : [Histopatologická štúdia ischemickej a kompresívnej paraplégie u psov] In: Folia veterinaria. 2017. ISSN 0015-5748, Roč. 61, č. 2 (2017), s. 27-34.
2017 ADF MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. ANATOMICAL ARRANGEMENT OF THE SUBCLAVIAN ARTERY BRANCHES IN THE RABBIT AND EUROPEAN HARE : [Anatomické usporiadanie vetiev podkľúčnej tepny u králika a zajaca poľného] In: Folia veterinaria. 2017. ISSN 0015-5748, Roč. 61, č. 4 (2017), s. 22-27.
2017 ADF FLEŠÁROVÁ, Slávka - MAŽENSKÝ, Dávid. ANATOMICAL COMPARISON OF THE RENAL ARTERIES IN THE RABBIT AND EUROPEAN HARE : [Anatomické porovnanie obličkových tepien u králika a zajaca poľného] In: Folia veterinaria. 2017. ISSN 0015-5748, Roč. 61, č. 4 (2017), s. 12-16.
2017 ADF MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. ORIGIN LEVEL OF THE VENTRAL BRANCHES OF THE ABDOMINAL AORTA IN THE RABBIT AND EUROPEAN HARE : [Úroveň odstupu ventrálnych vetiev aorta abdominalis u králika a zajaca] In: Folia veterinaria. 2017. ISSN 0015-5748, Roč. 61, č. 2 (2017), s. 22-26.
2017 AFD MAŽENSKÝ, Dávid - FLEŠÁROVÁ, Slávka. Arteria vertebralis sinistra u morčaťa : [Arteria vertebralis sinistra in guinea pig] In: 20. Košický morfologický deň "Nové prístupy a trendy výskumu v morfologických disciplínach", Košice 25. máj 2017 : Zborník vedeckých prác. 1. vyd. Košice : Typopress, 2017. ISBN 978-80-8129-069-5, s. 88-91.
Počet záznamov v databáze: 182
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 19
Skip to content