Názov: Dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve schématech, tabulkách a obrazech.
Zápis: KUBÍČEK, Karel - NOVÁK, Pavel - KOČIŠOVÁ, Alica - RÖDL, Pavel. Dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve schématech, tabulkách a obrazech. Rec. Jan Plachý, Jaroslav Zeman. Brno : VFU, 2000. ISBN 80-85114-88-7, 100 s.
Rok vydania: 2000
Kategória: AAA - Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách
Autori:KUBÍČEK Karel0 %
NOVÁK Pavel0 %
KOČIŠOVÁ Alica0 %
RÖDL Pavel0 %
Recenzenti: Jan Plachý, Jaroslav Zeman.
Podiel UVLF: 0 %
Vydavateľ: VFU
Miesto vydania: Brno
Krajina vydania: Česká republika
ISBN:80-85114-88-7
Rozsah: 100 s.
Oblasť výskumu: neuvedená
Jazyk: český
Ohlasy:
2009: [3] DAŇOVÁ, Denisa - KALENIČOVÁ, Zuzana - KAFKA, Igor - ŠŤAVOVÁ, Ľubica - LUPTÁKOVÁ, Lenka - KOVÁCS, Kamil. Účinok chloridu zinočnatého na zmeny metabolizmu cholesterolu a glukózy u kurčiat. In Ochrana zvířat a welfare 2009 - část A a B. - Brno : VFU, 2009, s. 63-65.  VUPCH
2009: [3] DAŇOVÁ, Denisa - ŠŤAVOVÁ, Ľubica - LUPTÁKOVÁ, Lenka - ŠPALEK, Milan. Zmeny glukózy u potkanov po ožiarení dávkou 15 Gy. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2009. ČHMU, Brno, 10. prosinec 2009. - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, s. 9-10.  VUPCH
2009: [3] KALENIČOVÁ, Zuzana - DAŇOVÁ, Denisa - KOVÁCS, Kamil - KAFKA, Igor. Vplyv chloridu kademnatého na zmeny hladín glukózy a cholesterolu u kurčiat. In Ochrana zvířat a welfare 2009 - část A a B. - Brno : VFU, 2009, s. 106-108.  VUPCH
2006: [4]  VUPCH
2006: [4] ALGHAZAL, Mohamed Ali - FALIS, Marcel. Distribúcia a kumulácia olova v parenchymatóznych orgánoch, svalovine a kostiach potkanov v závislosti od pohlavia po dlhodobej aplikácii octanu olovnatého. In Status Veterinarius. ISSN 1336-3441, 2006, roč. 4, č. 2, s. 6-8.  VUPCH
2006: [4] DAŇOVÁ, Denisa - NOVÁKOVÁ, J. - BEŇOVÁ, Katarína - FALIS, Marcel - SESZTÁKOVÁ, Edina - TOROPILA, Michal. Zmeny cholesterolu, glukózy a celkových bielkovín v sére kurčiat po účinku nízkej dávky ionizujúceho žiarenia. In Zborník príspevkov z 3. rádiobiologickej konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej 20. výročiu jadrovej havárie v Černobyle. Košice 25.5.2006. - Košice : UVL, 2006, s. 207-212.  VUPCH
2006: [4] FALIS, Marcel - BEŇOVÁ, Katarína - TOROPILA, Michal - SESZTÁKOVÁ, Edina - LEGÁTH, Jaroslav - KOVALKOVIČOVÁ, Natália. Changes in lipid metabolism after single gamma irradiation in chicks. In Folia veterinaria : The scientific journal of the University of Veterinary Medicine in Kosice - The Slovak Republic. - UVL : Košice. ISSN 0015-5748, 2006, roč. 50, č. 3, s. 151-153.  VUPCH
2006: [4] FALIS, Marcel - STRIŠKOVÁ, Katarína - DVOŘÁK, P. Pozdné zmeny metabolizmu kurčiat po ožiarení násadových vajec. In Zborník príspevkov z 3. rádiobiologickej konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej 20. výročiu jadrovej havárie v Černobyle. Košice 25.5.2006. - Košice : UVL, 2006, s. 176-180.  VUPCH
2006: [4] FALIS, Marcel - STRIŠKOVÁ, Katarína - NOVÁKOVÁ, J. - DAŇOVÁ, Denisa. Základné metabolické zmeny po ožiarení brojlerových kurčiat vysokou dávkou ionizujúceho žiarenia. In Zborník príspevkov z 3. rádiobiologickej konferencie s medzinárodnou účasťou venovanej 20. výročiu jadrovej havárie v Černobyle. Košice 25.5.2006. - Košice : UVL, 2006, s. 181-187.  VUPCH
2006: [3] NOVÁKOVÁ, J. - DAŇOVÁ, D. - STRIŠKOVÁ, Katarína. Vplyv ionizujúceho žiarenia na zmeny aktivity transferáz a koncentráciu cholesterolu v krvnom sére potkanov a kurčiat. In VIII. KONFERENCE MLADÝCH VĚDECKÝCH PRACOVNÍKů S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ : SBORNÍK. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2006. ISBN 80-7305-564-3, s.136-140.  VUPCH
2006: [3] NOVÁKOVÁ, Jaroslava - DAŇOVÁ, D. - FALIS, Marcel - TOROPILA, Michal - HERÉNYI, T. Vplyv rôznych koncentrácií zinku a kadmia na letalitu Artemia franciscana. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2006. ČHMU Brno, 14.12 2006. - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby, 2006, s. 57-59.  VUPCH
2005: [3] DAŇOVÁ, Denisa - BEŇOVÁ, Katarína - NOVÁKOVÁ, J. - FALIS, Marcel - SESZTÁKOVÁ, Edina. Zmeny cholesterolu a triacylglyceridov v sére u ožarovaných kurčiat. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2005. 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, 2005. ISBN 80-86454-64-9, s. 19-21.  VUPCH
2005: [3] NOVÁKOVÁ, J. - STRIŠKOVÁ, Katarína - DAŇOVÁ, Denisa - ŠKARDOVÁ, Ildikó. Zmeny niektorých enzýmov u kura domáceho po pôsobení nízkych dávok ionizujúceho žiareniarenia. In Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2005. 1. vyd. - Praha : Výzkumný ústav živočišné výroby Praha, 2005. ISBN 80-86454-64-9, s. 53-55.  VUPCH
2004: [1] FALIS, M. - BENOVA, K. - TOROPILA, M. - SESZTAKOVA, E. - LEGATH, J. Changes in the activity of selected adaptive enzymes in chicken liver after single gamma irradiation. In BULLETIN OF THE VETERINARY INSTITUTE IN PULAWY. ISSN 0042-4870, 2004, vol. 48, no. 4, p. 503-506.  VUPCH
2004: [4] FALIS, Marcel - BEŇOVÁ, Katarína - SESZTÁKOVÁ, Edina - TOROPILA, Michal - SZILÁRDIOVÁ, B. Energetický metabolizmus po jednorázovom gama ožiarení kurčiat. In Zborník 2. rádiobiologickej konferencie, venovanej 55. výročiu založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva, 24. 6. 2004. - Košice : UVL, 2004, s. 204-209.  VUPCH
2004: [4] FALIS, Marcel - BEŇOVÁ, Katarína - TOROPILA, Michal - SESZTÁKOVÁ, Edina - LEGÁTH, Jaroslav - MIČKOVÁ, Helena. Zmeny aktivity enzýmov po jednorázovom gama ožiarení v závislosti od veku. In Priemyselná toxikológia ´04. Priemyselná toxikológia 04, 2.-4. júna 2004. - Bratislava, 2004, s. 128-132.  VUPCH
2004: [4] FALIS, Marcel - BEŇOVÁ, Katarína - TOROPILA, Michal - SESZTÁKOVÁ, Edina - VARGOVÁ, Milada. Zmeny základných metabolických ukazovateľov po jednorázovom gama ožiarení brojlerových kurčiat. In Zborník 2. rádiobiologickej konferencie, venovanej 55. výročiu založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva, 24. 6. 2004. - Košice : UVL, 2004, s. 197-203.  VUPCH
2004: [4] LUČANIČOVÁ, V. - BEŇOVÁ, Katarína - SESZTÁKOVÁ, Edina - SEHNÁLKOVÁ, H. - MOLOKÁČOVÁ, M. Vplyv jednorázového gama žiarenia na mikroflóru laboratórneho potkana. In Zborník 2. rádiobiologickej konferencie, venovanej 55. výročiu založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva, 24. 6. 2004. - Košice : UVL, 2004, s. 240-241.  VUPCH
2004: [3] Nováková, J. - Beňová, K. - Paluchová, K. - Šebák, P. - Kafka, I. - Toropila, M. Účinky ionizujúceho žiarenia na niektoré biochemické ukazovatele u kura domáceho v závislisti na dávke. In Sborník „Aktuální otázky bioklimatologie zvířat 2004“, VÚŽV Praha, 2004, ISBN: 80-86454-56-8, s. 38-39.  VUPCH
2004: [4] PALUCHOVÁ, Katarína - BEŇOVÁ, Katarína - FALIS, Marcel - SESZTÁKOVÁ, Edina. Vplyv ionizujúceho žiarenia na organizmus kura domáceho. In Zborník 2. rádiobiologickej konferencie, venovanej 55. výročiu založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva, 24. 6. 2004. - Košice : UVL, 2004, s. 222-228.  VUPCH
2003: [3] BEŇOVÁ, Katarína - PALUCHOVÁ, Katarína - TOROPILA, Michal - FALIS, Marcel - SESZTÁKOVÁ, Edina. Dopad ionizujúceho žiarenia na životné prostredie vo vzťahu k hydine. In Ochrana zvířat a welfare 2003 - část A. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2003. ISBN 80-7305-472-8, s. 17-19.  VUPCH
2003: [4] FALIS, Marcel - BEŇOVÁ, Katarína - KOVALKOVIČOVÁ, Natália - LEGÁTH, Jaroslav - SESZTÁKOVÁ, Edina. The influence of gamma radiation on changes in activity of selected adaptive enzymes in chicks liver. In Industrial Toxicology´03. - Bratislava : STU, 2003, s. 161-164.  VUPCH
2003: [3] FALIS, Marcel - BEŇOVÁ, Katarína - SESZTÁKOVÁ, Edina - MICHALKOVÁ, Z. - HROMADA, Rudolf - SZILÁRDIOVÁ, B. Sledovanie vplyvu ionizujúceho žiarenia na lipidový metaboliszmus kurčiat v závislosti od veku. In V. konference mladých vědeckých pracovníků s mezinárodní účastí. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2003. ISBN 7305-461-2, s. 147-151.  VUPCH
2003: [3] FALIS, Marcel - BEŇOVÁ, Katarína - TOROPILA, Michal - SESZTÁKOVÁ, Edina. Zmeny enzýmového metabolizmu brojlerových kurčiat v závislosti od veku po subletálnom ožiarení. In Ochrana zvířat a welfare 2003 - část A. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2003. ISBN 80-7305-472-8, s. 49-51.  VUPCH
2003: [4] FALIS, Marcel - SOSŇAKOVÁ, L. - ŠEBÁK, P. - DIČÁKOVÁ, Zuzana - NAGY, Jozef - TOROPILA, Michal - BEŇOVÁ, Katarína. Aminokyselinové zloženie hydinového mäsa po prenatálnom ožiarení. In Hygiena alimentorum XXIV - hydina, vajcia, ryby a zverina - zdroje bezpečných potravín. Zborník prednášok a posterov 4.-6. júna 2003, Štrbské Pleso - Vysoké Tatry. - Košice : Univerzita veterinárskeho lekárstva, 2003, s. 119-122.  VUPCH
2003: [4] SESZTÁKOVÁ, Edina - BEŇOVÁ, Katarína - ŠKARDOVÁ, Ildikó - FALIS, Marcel - TOROPILA, Michal - FIALKOVIČOVÁ, Mária. Pathogenesis of post-irradiation aplastic anaemia in chickens and its diagnosis. In Folia veterinaria : The scientific journal of the University of Veterinary Medicine in Kosice - The Slovak Republic. - UVL : Košice. ISSN 0015-5748, 2003, roč. 47, č. 4, s. 186-187.  VUPCH
2003: [3] Venglovský, J. - Petrovský, M. - Pačajová, Z. - Plachá, I. - Sasáková, N. - Harichova, D. - Gréserová, G. Monitoring fly resistance to insecticides in Slovakia in 2001-2002. In Proceedings „XI. International Congress in Animal Hygiene, 23.-27. 2. 2003, Mexico City, 2003, s. 761-764.  VUPCH
2002: [1] BENOVA, K. - FALIS, M. - TOROPILA, M. - SEHNALKOVA, H. - PASTVOVA, L. Influence of a single gamma-irradiation on rat microflora. FOLIA MICROBIOLOGICA. ISSN 0015-5632, 2002, vol. 47, no. 4, p. 461-462.  VUPCH
2002: [4] BEŇOVÁ, Katarína - FALIS, Marcel - TOROPILA, Michal - DVOŘÁK, P. - SESZTÁKOVÁ, Edina - ŠKARDOVÁ, Ildikó. The effect of a single dose of whole-body gamma radiation on changes in selected serum parameters of laboratory rats. In Folia veterinaria. - UVL : Košice, 2002, roč. 46, č. 2, s. 50-52.  VUPCH
2002: [4] BEŇOVÁ, Katarína - FALIS, Marcel - TOROPILA, Michal - DVOŘÁK, P. - SESZTÁKOVÁ, Edina - ŠKARDOVÁ, Ildikó. Účinok jednorázového gama žiarenia na zmeny vybraných parametrov v sére laboratórnych potkanov. In Ekológia a veterinárna medicína V.. Hygienické a ekologické problémy vo vzťahu k veterinárnej medicíne. Ekológia a veterinárna merdicína V. - Košice, 2002, s. 55.  VUPCH
2002: [4] FALIS, Marcel - BEŇOVÁ, Katarína - TOROPILA, Michal - SESZTÁKOVÁ, Edina - VARGOVÁ, D. - VARGOVÁ, Milada. Metabolické zmeny u brojlerových kurčiat po ožiarení. In Ekológia a veterinárna medicína V.. Hygienické a ekologické problémy vo vzťahu k veterinárnej medicíne. Ekológia a veterinárna medicína V. - Košice, 2002, s. 57.  VUPCH
2002: [4] FALIS, Marcel - BEŇOVÁ, Katarína - TOROPILA, Michal - SESZTÁKOVÁ, Edina - VARGOVÁ, Milada. Metabolic changes in broiler chickens after irradiation. In Folia veterinaria. - UVL : Košice, 2002, roč. 46, č. 2, s. S57-S58.  VUPCH
2002: [4] PALUCHOVÁ, K. - NOVÁKOVÁ, J. - SOSŇAKOVÁ, L. - BEŇOVÁ, Katarína - TOROPILA, Michal - FALIS, Marcel. Účinok gama žiarenia na metabolické a morfologické zmeny u kurčiat. In Doktorandské spisy IV. 1. vyd. - Brno : Veterinární a farmaceutická univerzita, 2002. ISBN 80-7305-434-5, s. 47-52.  VUPCH
2001: [4] CIBEREJ, Juraj - KOVÁČ, Gabriel - LAZAR, Peter - RAJSKÝ, Dušan - TRÁVNIČEK, Milan - ZUBRICKÝ, Pavol. Starostlivosť o zver a choroby zveri. 1. vyd. Bratislava : PaRPRESS, 2001. 204 s. ISBN 80-88789-77-X.  VUPCH
0000: [0] ALGHAZAL, Mohamed Ali - FALIS, Marcel. Distribúcia a kumulácia olova v parenchymatóznych orgánoch, svalovine a kostiach potkanov po dlhodobej aplikácii octanu olovnatého. In Priemyselná toxikológia 06. Piešťany, 23.-25.5.2006, s. 208-212.  VUPCH
Skip to content