Rok Kategória
Publikácia
2018 ADC KOČÍKOVÁ, Božena - MAJLÁTH, Igor - VÍCHOVÁ, Bronislava - MALINIČOVÁ, Lenka - PRISTAŠ, Peter - CONNORS, Vincent A. - MAJLÁTHOVÁ, Viktória. Candidatus cryptoplasma associated with green lizards and lxodes ricinus ticks, Slovakia, 2004-2011. In: Emerging Infectious Diseases. 2018. ISSN 1080-6059, Vol. 24, no. 12 (2018), p. 2348-2351.
(2018: 7.185 - IF, 215 - H-index, 7.152 - IF 5y, 3.140 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2018 ADC ŠIVIKOVÁ, Katarína - HOLEČKOVÁ, Beáta - SCHWARZBACHEROVÁ, Viera - GALDÍKOVÁ, Martina - DIANOVSKÝ, Ján. Potential chromosome damage, cell-cycle kinetics/and apoptosis induced by epoxiconazole in bovine peripheral lymphocytes in vitro : [Potenciálne chromozómové poškodenia, kinetika bunkového cyklu/apoptózy indukovaná epoxikonazolom v lymfocytoch periférnej krvi hovädzieho dobytka in vitro] In: Chemosphere. 2018. ISSN 0045-6535, Vol. 193(2018), s. 82-88.
(2018: 5.108 - IF, 228 - H-index, 5.089 - IF 5y, 1.448 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2018 AFG VIŠŇANSKÝ, Martin - BUTALOVÁ, Anna. Impact of the international reference pricing on access to standard therapy drugs for copd : [Dopad medzinárodného referencovania cien na dostupnosť štandardnej terapie pre liečbu CHOCHP] In: ISPOR Europe 2018-New perspectives for improving 21st century health systems. Value In Health. 2018. ISSN 1098-3015, Vol. 21, suppl. 3 (2018), p. 415-416.
2018 AFG VIŠŇANSKÝ, Martin. Is transparency in slovak hta efficient enought? Comparing pharmacoeconomics methodologies used in pricing & reimbursement applications for innovative therapies towards requirements defined by the law : [Je hodnotenie zdravotníckych technológii na Slovensku dostatočne transparentne? Porovnanie farmakoekonomických metód, používaných pri podaní žiadostí o cenu a úhradu pre inovatívne lieky v porovnaní s požiadavkami zákona] In: ISPOR Europe 2018-New perspectives for improving 21st century health systems. Value In Health. 2018. ISSN 1098-3015, Vol. 21, suppl. 3 (2018), p. 318.
2018 ADC DUHAMEL, Marie - ROSE, Mélanie - RODET, Franck - MURGOCI, Adriana - Natalia - ZOGRAFIDOU, Lea - RÉGNIER-VIGOUROUX, Anne - VANDEN ABEELE, Fabien - KOBEISSY, Firas - NATAF, Serge - PAYS, Laurent - WISZTORSKI, Maxence - ČÍŽKOVÁ, Dáša - FOURNIER, Isabelle - SALZET, Michel. Paclitaxel Treatment and Proprotein Convertase 1/3 (PC1/3) Knockdown in Macrophages is a Promising Antiglioma Strategy as Revealed by Proteomics and Cytotoxicity Studies : [Liečba paklitaxelom a vylučovanie PC1/3 v makrofágoch je sľubnou stratégiou antigliómu, ako sa ukázalo v štúdiách proteomiky a cytotoxicity] In: Molecular and Cellular Proteomics. 2018. ISSN 1535-9476, Vol. 17, č. 6(2018), s. 1126-1143.
(2018: 4.828 - IF, 181 - H-index, 5.914 - IF 5y, 2.807 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2018 ADC ČÍŽKOVÁ, Dáša - CUBÍNKOVÁ, Veronika - SMOLEK, Tomáš - MURGOCI, Adriana - Natalia - DANKO, Ján - VDOVIAKOVÁ, Katarína - HUMENÍK, Filip - ČÍŽEK, Milan - QUANICO, Jusal P. - FOURNIER, Isabelle - SALZET, Michel. Localized intrathecal delivery of mesenchymal stromal cells conditioned medium improves functional recovery in a rat model of spinal cord injury : [Lokalizované intratekálne dodávanie mesenchymálnych buniek stromálnych buniek zlepšuje funkčné zotavenie v modeli potkanov poranenia miechy] In: International Journal of Molecular Sciences. 2018. ISSN 1422-0067, Vol. 19, č. 3 (2018), p. 87-99.
(2018: 4.183 - IF, 140 - H-index, 4.331 - IF 5y, 1.312 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2018 ADC OSACKA, Jana - SZELLE ČERNÁČKOVÁ, Alena - HORVÁTHOVÁ, Ľubica - MAJERČIKOVÁ, Zuzana - PIRNÍK, Zdenko - KISS, Alexander. Clozapine impact on c-Fos expression in mild stress preconditioned male rats exposed to a novelty stressor : [Klozapín ovplyvňuje expresiu c-Fos u mierne stresovaných potkaních samcov, ktorí boli vystavení vplyvu ďalšiemu stresovému podnetu] In: Journal of Neuroscience Research. 2018. ISSN 0360-4012, Vol. 96, no. 11 (2018), p. 1786-1797.
(2018: 4.139 - IF, 156 - H-index, 3.153 - IF 5y, 1.468 - SJR, Q2 - SJR Best Q, Q2 - JCR Best Q)
2018 ADC FEDOROVÁ, Monika - PERDUKOVÁ, Daniela - PIRNÍK, Zdenko - FEDÁK, Viliam - SUKEL, Ondrej - SANJEEVIKUMAR, Padmanaban. The Fuzzy System as a Promising Tool for Drugs Selection in Medical Practice : [Fuzzy systém ako perspektívny nástroj pri výbere liečiv v lekárskej praxi] In: IEEE Access. 2018. ISSN 2169-3536, Vol. 6(2018), s. 27294-27301.
(2018: 4.098 - IF, 86 - H-index, 4.540 - IF 5y, 0.609 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2018 ADC VÁHOVSKÁ, Lucia - VITUSHKINA, Svitlana - POTOČŇÁK, Ivan - TRÁVNÍČEK, Zdeněk - HERCHEL, Radovan. Effect of linear and non-linear pseudohalides on the structural and magnetic properties of Co(II) hexacoordinate single-molecule magnets : [Vplyv lineárnych a nelineárnych pseudohalogenidov na štruktúrne a magnetické vlastnosti hexakoordinovaných jedno-molekulových magnetov na váye Co(II)] In: Dalton Transactions. 2018. ISSN 1477-9226, Vol. 47, č. 5(2018), s. 1498-1512.
(2018: 4.052 - IF, 177 - H-index, 3.813 - IF 5y, 1.120 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
2018 ADC JIMÉNEZ-MUNGUÍA, Irene - BORSZÉKOVÁ PULZOVÁ, Lucia - KÁŇOVÁ, Evelína - TOMEČKOVÁ, Zuzana - MAJEROVÁ, Petra - BHIDE, Katarína - ČOMOR, Ľuboš - ŠIROCHMANOVÁ, Ivana - KOVÁČ, Andrej - BHIDE, Mangesh Ramesh. Proteomic and bioinformatic pipeline to screen the ligands of S. pneumoniae interacting with human brain microvascular endothelial cells. In: Scientific Reports. 2018. ISSN 2045-2322, Vol. 8, č. 1(2018), Article number 5231.
(2018: 4.011 - IF, 179 - H-index, 4.525 - IF 5y, 1.414 - SJR, Q1 - SJR Best Q, Q1 - JCR Best Q)
Počet záznamov v databáze: 977
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 98
Skip to content