Rok Kategória
Publikácia
2021 V2 FINDRIK BALOGOVÁ, Alena - SCHNITZER, Marek - DANCÁKOVÁ, Gabriela - KOŽÁR, Martin - STAROŇOVÁ, Radka - SZEDLÁK, Peter - ŽIVČÁK, Jozef - HUDÁK, Radovan. Využívanie polymérnych implantátov vyrobených aditívnymi metódami vo veterinárnej praxi. In: Trendy v biomedicínském inženýrství : Recenzovaný sborník příspěvků odborné konference. 1. vyd. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2021. ISBN 978-80-7494-586-1, s. 138-141.
2021 V2 TOMEČKOVÁ, Lenka - VOJTKOVSKÁ, Veronika. Vybavenie veterinárnych zariadení z pohľadu zlepšovania kvality poskytovaných služieb : [Veterinary clinics equipment in relation to improving quality of services] In: Ochrana zvířat a welfare 2021 : 28. mezinárodní konference: Sborník příspěvků. 1. vyd. Brno : Veterinárni univerzita, 2021. ISBN 978-80-7305-855-5, online, s. 368-.
2021 V2 KUCKOVÁ, Katarína. Antioxidačný potenciál medicinálnych rastlín in vitro a in vivo. In: Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2021. ISBN 978-80-972752-9-7, s. 74-76.
2021 V2 PETRIČ, Daniel. Vplyv peletovaného vičenca vikolistého (Onobrychis viciifolia) na bachorovú fermentáciu a hematologický profil u jahniat s haemonchózou. In: Vedecké práce doktorandov 2021 : zborník zo seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu. 1. vyd. Košice : Slovenská akadémia vied, Centrum biovied, 2021. ISBN 978-80-972752-9-7, s. 89-91.
2021 V2 PAPAJOVÁ, Ingrid - ŠMIGOVÁ, Júlia - ŠOLTYS, Jindřich - IHNACIK, Lukáš - BLIŠŤAN, Peter - KOVANIČ, Ľudovít - BLIŠŤANOVÁ, Monika - BINDZÁROVÁ-GERGEĽOVÁ, Marcela. Výskyt endoparazitóz u ľudí v antropogénne znečistených lokalitách a ich geografická distribúcia : [Occurrence of human endoparasitoses in anthropogeneously polluted locations and their geographic distribution] In: Situácia v ekologicky zaťažených regiónoch Slovenska a Strednej Európy : 30. vedecké sympózium s medzinárodnou účasťou. 1. vyd. Košice : Slovenská banícka spoločnosť ZSVTS, 2021. ISBN 978-80-89883-12-7, CD-ROM, s. 34-37.
2021 V2 PLACHÁ, Iveta - BAČOVÁ, Kristína - ZITTERL-EGLSEER, Karin - RÄUBER, Gesine Karas - CHRASTINOVÁ, Ľubica. Effect of thymol on lipid oxidation and fatty acid composition of rabbit meat. In: Society for Medicinal Plant and Natural Product Research : International Congress. Planta Medica. 2021. ISSN 0032-0943, Vol. 87, no. 15 (2021), p. 1317.
2021 V2 GREŠÁKOVÁ, Ľubomíra - TOKARČÍKOVÁ, Katarína - KUCKOVÁ, Katarína - ČOBANOVÁ, Klaudia. Assessment of zinc bioavailability in ruminants. In: Animal physiology. Animal physiology 2021 : Book of abstract 16th international scientific conference, September 22th-24th 2021, Češkovice, Czech Republic. 1. vyd. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2021. ISBN 978-80-7509-808-5, s. 18.
2021 V2 PETRIČ, Daniel - MRAVČÁKOVÁ, Dominika - KUCKOVÁ, Katarína - VÁRADYOVÁ, Zora. Can dietary zinc and herbal mixture affect ruminal microbial fermentation?. In: Animal physiology. Animal physiology 2021 : Book of abstract 16th international scientific conference, September 22th-24th 2021, Češkovice, Czech Republic. 1. vyd. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2021. ISBN 978-80-7509-808-5, s. 36.
2021 V2 BARČÁK, Daniel - MADŽUNKOV, Michal - UHROVIČ, Dalibor - MIKO, Michal - BRÁZOVÁ, Tímea - OROS, Mikuláš. Asian tapeworm Khawia japonesis spreads in Central Europe, including feral population of common carp in polluted Bodrog River basin. In: Helminthological Days. 26th Helminthological Days 2021 : Programme & abstracts. 1. vyd. Praha : Česká parazitologická společnost, 2021. ISBN 978-80-906644-9-4, s. 102.
2021 V2 MRAVČÁKOVÁ, Dominika - PETRIČ, Daniel - KOMÁROMYOVÁ, Michaela - BABJÁK, Michal - VÁRADY, Marián - VÁRADYOVÁ, Zora. Effect of microelements or medicinal plants on lambs immune responses during haemonchosis. In: Animal physiology. Animal physiology 2021 : Book of abstract 16th international scientific conference, September 22th-24th 2021, Češkovice, Czech Republic. 1. vyd. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2021. ISBN 978-80-7509-808-5, s. 35.
Počet záznamov v databáze: 15
Posledný update databázy: 07. 11. 2023 12:52:23
Strana 1 z 2
Skip to content