Študijný program:     

Základné informácie
Názov študijného programu pohoda a ochrana zvierat       Opis študijného programu
Názov študijného odboru veterinárske lekárstvo
Národný kvalifikačný rámec SKKR 7.
Štandardná dĺžka štúdia 3 roky
Forma štúdia externá forma štúdia
Stupeň vysokoškolského štúdia druhý
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul Mgr.
Kód PortalVŠ
Osoba zodpovedná za kvalitu
Učitelia profilových predmetov
Komisia

Informácie o študentoch v akademickom roku
  

Základné údaje o študentoch

Celkový počet študentov: 5     Ženy: 5     Muži: 0

1. ročník (5)

Ostatné údaje o študentoch

Počet platiacich študentov: 0
Počet študentov s prerušeným štúdiom: 4
Počet domácich študentov: 4
Počet zahraničných študentov: 1
Podiel domácich študentov: 80 %
Podiel zahraničných študentov: 20 %

Národnosť študentov

Slovensko - 4
Rusko - 1

Mapa

 zahraniční študenti    slovenskí študenti
Skip to content