Študijný program:     

Informácie o študijnom programe v akademickom roku
  
Názov študijného programu pohoda a ochrana zvierat
Názov študijného odboru 44. - veterinárske lekárstvo
Forma štúdia externá forma štúdia
Štandarná dĺžka študia 3 roky
Stupeň vysokoškolského štúdia druhý
Jazyk uskutočňovania   slovenský
Udeľovaný akademický titul Mgr.
Typ štúdia jednoodborové štúdium
Kód PortálVŠ
Osoba zodpovedná za študijný program
Učitelia profilových predmetov
Študijná časť
Minimálny počet kreditov získaných za všetky predmety: 94
Minimálny počet kreditov získaných za povinné predmety: 86
Povinné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityRozsahUkončenie Vyučujúci
Blok - 1. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 36
1ZS61P + 2CZS
1ZS61P + 2CZS
1ZS61P + 2CZS
1LS61P + 2CZS
1LS61P + 2CZS
1LS61P + 2CZS
Blok - 2. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 38
2ZS61P + 2CZS
2ZS62P + 3CZS
2ZS61P + 2CZS
2LS61P + 2CZS
2LS62P + 2CZS
2LS62P + 2CZS
2LS12CZ
2LS140sCZ
Blok - 3. rok štúdia
Minimálny počet kreditov: 12
3ZS21P + 2CZS
3ZS21P + 2CZS
3ZS61P + 2CZS
3ZS22CZ
Povinne voliteľné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityRozsahUkončenie Vyučujúci
Blok - 1. rok štúdia
1ZS21P + 2CZS
1ZS21P + 2CZS
1LS21P + 2CZS
1LS21P + 2CZS
Blok - 2. rok štúdia
2ZS22P + 2CZS
2ZS21P + 2CZS
2LS21P + 2CZS
Blok - 3. rok štúdia
3ZS22P + 3CZS
3LS23CZS
Výberové predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityRozsahUkončenie Vyučujúci
Blok - 1. rok štúdia
1ZS13CZ
1ZS02CZ
1LS12CZ
Blok - 2. rok štúdia
2LS12CZ
Blok - 3. rok štúdia
3ZS11P + 2CZ
Štátne skúšky
Minimálny počet kreditov získaných za všetky predmety: 26
Povinné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityUkončenie
Blok - Štátne skúšky
Minimálny počet kreditov: 26
2ZS16SS
2ZS10OB
Povinne voliteľné predmety
Názov predmetu PP Ročník Semester KredityUkončenie
Blok - Štátne skúšky
2ZS6SS


Skratky:
- Profilový predmet študijného programu
CRŠ: centrálny register - portál VŠ
ZS: zimný semester
LS: letný semester
P: prednášky
C: cvičenia
Rozsah::
h: hodín za týždeň
s: hodín za semester
d: dní za semester
t: týždňov za semester
Pokiaľ nie je uvedený žiadny z týchto symbolov, predpokladá sa rozsah „hodín za týždeň“.
Ukončenie::
Z: zápočet
ZS: zápočet a skúška
SS: štátna skúška
OB: obhajoba záverečnej práce
Skip to content